Archive for Styczeń, 1970

Kierunki polityki również są planami

To, że motywem działania kierownictwa jest jego troska o zabezpieczenie swej przyszłości, spotyka się w przedsiębiorstwach o wiele częściej niż się sądzi, a także często to właśnie jest celem planowania. Nie należy się także dziwić, że osoby odpowiedzialne ,za kierowanie przedsiębiorstwem często nie mogą korzystać z plonów, jakie dają zyski osiągane dzięki podjęciu ryzyka. Motyw ten nie występuje zresztą w przedsiębiorstwach wyłącznie u kierowników najwyższego szczebla. Wielu kierowników wydziałów i oddziałów tak kieruje działalnością swych komórek, aby osiągnąć swój cel — utrzymać własne stanowiska kierownicze.

Read the rest of this entry »

WPŁYWY PRZEWODZENIA

Sposób, w jaki czołowy przywódca grupy wpływa na całe przedsiębiorstwo, jest zjawiskiem niesłychanie ważnym. Ten wpływ przewodzenia trudno jest opisać. Grupa może dobrze znać przywódcę, a może on zajmować różne stanowiska. Może to być ważny dla akcjonariuszy przedsiębiorstwa członek rady nadzorczej, naczelny dyrektor lub kierownik podstawowego wydziału. Bez względu na to, kim on jest, on właśnie nadaje ton całemu przedsiębiorstwu dobierając i stosując odpowiednie bodźce motywujące oraz wykorzystując własne umiejętności kierowania ludźmi.

Read the rest of this entry »

Proces szkolenia kadry

Istnieje już wiele zasad wyjaśniających proces szkolenia kadr oraz środki, które zapewniają najbardziej jego stosowanie. Są to:

Read the rest of this entry »

Uniwersyteckie programy w dziedzinie nauki o zarządzaniu

W ostatnich latach niektóre uniwersytety rozpoczęły organizowanie kursów i konferencji oraz wypracowały programy doskonalenia kadr kierowniczych. Są to formy szkolenia tak proste, jak wieczorowe kursy dla pracujących kierowników, bądź bardziej skomplikowane, jak kilkuletnie studia dyplomowe. Cele tych kursów są także zróżnicowane i mogą po- legać na przypominaniu pewnych technik lub instruktażu na temat podstawowych zasad zarządzania.

Read the rest of this entry »

Metoda inscenizacji

Wady tego rodzaju systemu doskonalenia wyraźnie występują wtedy, gdy kierownik nie odznacza się umiejętnościami pedagogicznymi. Jeżeli nie rozumie potrzeb asystenta, jeśli jest autorytatywny lub gdy ma uczucie, że został zmuszony do tej roli, wyniki szkolenia będą mierne. W takich okolicznościach stanowisko to zamieni się z czasem na „stanowisko przeglądowe”. Asystent przestaje interesować się pracą, jeśli nie ma określonych obowiązków. Zdolni asystenci umieszczeni w tego rodzaju klimacie wkrótce byliby straceni dla przedsiębiorstwa3.

Read the rest of this entry »

Szkolenie formalne i przyuczanie

Kierownicy przedsiębiorstw wierzący w dobre rezultaty szkolenia typu formalnego nie zaprzeczają znaczeniu doświadczeń praktycznych. Uważają oni jednak, że doświadczenia, jakie kandydat ma zdobyć w przedsiębiorstwie, powinny być z góry wybrane zależnie od tego, jakie będzie przyszłe stanowisko pracy kandydata. Rodzaje informacji oraz metody ich przekazywania są różne. Informacje te mogą obejmować wiadomości o przedsiębiorstwie danej branży, o warunkach charakterystycznych dla danego stanowiska pracy, instrukcje dotyczące załatwiania pewnych spraw czy sposobu wypełniania formularzy oraz naświetlenie zasad zarządzania. Przekazywanie tych informacji może odbywać się przy pomocy wykładów, bądź w przedsiębiorstwie ibądź poza nim, a instruktorami mogą być osoby z zewnątrz, pracownicy przedsiębiorstwa lub nawet bezpośredni zwierzchnicy. Praktyka kandydata może ograniczać się do wąskiej dziedziny spraw we- wnątrzwydziałowych (jak typowym przy szkoleniu mistrzów) lub obejmować szeroki zakres spraw wynikających z rotacji stanowisk oraz systemu awansowania.

Read the rest of this entry »