Archive for Luty, 2015

PRZESŁANKI ZEWNĘTRZNE: RYNEK ZBYTU

Zbadanie ogólnych warunków działania przemysłu stanowi niewątpliwie klucz do przewidywań dotyczących rynku zbytu na wyroby przedsiębiorstwa. Szczególnie ważne są takie podstawowe czynniki jak: dochód narodowy, zaludnienie, zatrudnienie i płace. Opracowywanie przesłanek dotyczących rynku zbytu ma na celu ustalenie rodzaju rynku, z jakim zetknie się dane przedsiębiorstwo oferując dany zestaw wyrobów lub usług. Jest to w gruncie rzeczy kwestia określenia w pierwszym rzędzie popytu na wyroby danej gałęzi przemysłu, a następnie na wyroby poszczególnego przedsiębiorstwa i kwestia opracowania planów strategicznych niezbędnych przedsiębiorstwu dla zapewnienia udziału w pokrywaniu zapotrzebowania rynku.

Read the rest of this entry »

KIEROWANIE A PRZEWODZENIE

Nie od rzeczy będzie przypomnieć tu raz jeszcze, że kierowanie jest procesem polegającym na osiąganiu celów poprzez ludzi. Rozpatrując funkcję kierownika wyższego szczebla z mechanistycznego punktu widzenia, łatwo zapomina się o tej definicji. Trzeba pamiętać, że nawet wtedy, gdy kierownik organizuje, obsadza stanowiska, planuje i kontroluje, pracuje on z ludźmi i poprzez ludzi. Plany i programy wpływające na wszystkie funkcje zarządzania w normalnym biegu rzeczy są wynikiem wspólnych posiedzeń z przełożonymi, kolegami lub podwładnymi. Tak więc na każdym kroku kierownik ma do czynienia z ludźmi.

Read the rest of this entry »

Polecenie na piśmie

Wzajemne zaufanie między kierownikiem a jego podwładnym ma zasadniczy wpływ na to, czy polecenia mają być wydawane w formie pisemnej czy ustnej. Z uwagi na to, że w tym względzie podwładny ponosi większe ryzyko, może on woleć polecenia wydawane na piśmie. Może niechętnie przyjmować odpowiedzialność, jeśli zostanie na nim wymuszona, chce mieć „pokrycie” w postaci ścisłego «polecenia na piśmie. Pracownik może pamiętać, że kiedyś w przeszłości oskarżano go o przekroczenie uprawnień i będzie żądał ochrony, jaką stanowi pisemne polecenie. Może !również miał gorzkie doświadczenia z przełożonym, który zapomina, że wydał polecenia, który zmienia polecenia i zapomina, że to zrobił lub też obwinia podwładnego o złe rezultaty wynikające z wykonania poleceń przez siebie wydanych.

Read the rest of this entry »

„Zapas” potencjonalnych kierowników

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa podstawowym celem programu szkolenia jest .stworzenie „zapasu” osób zdolnych w każdej chwili do zastąpienia kierownika na wyższym szczeblu zarządzania. Dyrektor odpowiedzialny za program doskonalenia musi się jednak liczyć z wieloma ważnymi czynnikami, na przykład z możliwościami przedsiębiorstwa do awansowania przeszkolonego pracownika wtedy, gdy jest on już gotów do objęcia wyższego stanowiska. Wyszkolenie pracownika tak, aby był gotowy do objęcia stanowiska kierowniczego, to jedna sprawa trzeba go jeszcze zatrzymać w przedsiębiorstwie. Wiąże się to z odpowiednim planowaniem w czasie, polegającym na przygotowaniu pracownika do nowych zadań, gdy zachodzi potrzeba jego wykorzystania.

Read the rest of this entry »

Zasada właściwego doboru techniki kierowania

Powyższe zasady podkreślają osobisty aspekt kierowania. Sama struktura organizacyjna oraz właściwe wykorzystywanie uprawnień mają duży wpływ na jakość kierownictwa. Zasada jednoosobowego kierownictwa jest nie tylko zasadą organizacyjną, lecz również zasadą kierowania. W tym drugim znaczeniu odzwierciedla ona dobrze znany fakt, że podwładni wykonują swoje zadania dużo lepiej, jeśli odpowiadają wobec tylko jednego zwierzchnika. Spełniając ten warunek unika się „rozproszenia” lojalności podwładnego, problemów priorytetu oraz wydawania poleceń, które powstają, gdy jedna osoba ma dwu łub więcej zwierzchników.

Read the rest of this entry »

Różne rodzaje działalności i delegowanie uprawnień

Ponieważ różne rodzaje działalności i delegowanie uprawnień wynikają ze z góry określonej formalnej struktury organizacyjnej, do wykonywania tych obowiązków i stosowania uprawnień upoważniających do kontroli powinien być powołany kierownik wydziału. Mimo że związek ten wydaje się być zrozumiały, jest on często nadużywany ku szkodzie zarówno zainteresowanego kierownika, jak też i samego przedsiębiorstwa. Pierwszym środkiem zmierzającym do przystosowania metod działania przedsiębiorstwa do jego celów jest zapewnienie, aby działalność i delegowanie uprawnień wydziału lub oddziału były zgodne z obowiązkami spoczywającymi na kierowniku.

Read the rest of this entry »

Zasady Urwicka i Fayola

Urwick interpretuje zasady Fayola dotyczące wydawania poleceń i kontroli twierdząc, że cała działalność przedsiębiorstwa służy wspólnemu celowi7. Przy wysokim stopniu centralizacji wydawania poleceń i kontroli łatwiej można znaleźć sposób postępowania najlepszy dla osiągnięcia celów wytyczonych przez przedsiębiorstwo. Decentralizacja uprawnień często stwarza takie warunki, że kierownicy średniego i niższego szczebla organizacji zapominają o celach przedsiębiorstwa dla własnych korzyści, co może prowadzić do niezrealizowania celów przedsiębiorstwa.

Read the rest of this entry »

Znaczenie łatwości porozumiewania się.

Powodzenie w zachęcaniu personelu do swobodnego porozumiewania się przy wykonywaniu funkcji kierowniczych niewątpliwie zależy od metody obranej przez zwierzchnika. Jednym z niedociągnięć obecnej literatury omawiającej komunikowanie się jest przyjęcie założenia, że swobodę komunikowania się „powinno się” popierać B.

Read the rest of this entry »

INNE PRZESŁANKI WEWNĘTRZNE

Mimo że prognoza zbytu stanowi podstawę do opracowywania większości planów przedsiębiorstwa, w przedsiębiorstwie możemy również wyszukać i inne przesłanki. Praktycznie rzecz biorąc, każda decyzja i każdy plan staje się przesłanką planistyczną dla budowy innych planów. Pewne precedensy kryją się w dotyczących polityki przedsiębiorstwa decyzjach podejmowanych z dnia na dzień, z roku na rok. Wszelkie decyzje dotyczące spraw takich jak: wyposażenie w maszyny, urządzenia i budynki, programy szkolenia, podział zysków, bodźce płacowe, są również przesłankami, na których opierać się muszą przyszłe plany. Niektóre z tych decyzji dotyczących polityki czy programu nie muszą mieć wpływu na przyszłe plany, gdyż trzeba zmieniać kierunki działania i politykę, a wiele z podjętych w przeszłości działań wykazuje brak podatności na zmiany. Inne zaś decyzje dotyczące polityki przedsiębiorstwa — na przykład zainwestowanie kapitałów w drogie specjalistyczne maszyny lub maszyny nadające się do produkcji wąskiego asortymentu wyrobów — mogą spowodować „uwięzienie” tak znacznej części kapitału przedsiębiorstwa, że uniemożliwi to elastyczne planowanie na przyszłość.

Read the rest of this entry »

Rynek pracy w dziedzinie wysoko kwalifikowanej siły roboczej

Lokalizacja na danym obszarze przemysłów uzupełniających się wpływa w znacznym stopniu na rynek pracy w dziedzinie wysoko kwalifikowanej siły roboczej. Podaż w danym okręgu siły roboczej wysoko wykwalifikowanej w produkcji określonego wyrobu może być podstawową przesłanką, na której oprze się planowanie rozwoju produkcji tego wyrobu. Do chwili II wojny światowej, po której rozpoczęciu koniecznością stał sią rozwój produkcji dla celów strategicznych, a także pozyskanie wysoko kwalifikowanej siły roboczej w różnych gałęziach przemysłu na obszarze całego kraju, były takie gałęzie przemysłu, w których główne zasoby najwyżej kwalifikowanych pracowników skupiały się w kilku miastach. Mimo że w takich dziedzinach jak: produkcja samolotów i elektronika, koncentracja ta już nie istnieje w takim stopniu, w wielu innych przypadkach ten czynnik wciąż jeszcze ma wielkie znaczenie. Przykładem być tu mogą: przemysł konfekcyjny, produkcja rękawiczek, przemysł włókienniczy, a w jeszcze większym stopniu — produkcja ciężkiego przemysłu maszynowego.

Read the rest of this entry »

RÓŻNE METODY DOSKONALENIA KADR KIEROWNICZYCH

Dyrektorzy przedsiębiorstw, którzy przemyśleli techniki szkolenia kierowników wykazują dużo pomysłowości w szukaniu dróg i sposobów zapewniających osiągnięcie dobrych rezultatów. Niektórzy z nich opierają się wyłącznie na pewnych ogólnie stosowanych metodach, podczas gdy inni stosują różne, dające rękojmię powodzenia metody uwzględniając jednocześnie potrzeby swego przedsiębiorstwa. Zamieszczona poniżej analiza bardziej znanych technik ma na celu umożliwienie praktykowi zorientowania się w ich dodatnich i ujemnych stronach tak, aby mógł on dobrać te techniki, które najlepiej służą potrzebom przedsiębiorstwa. Jasne jest bowiem, że programu doskonalenia nie można stosować standardowo. Każdy program musi być dostosowany do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Read the rest of this entry »

Zaufanie a przyuczanie

Mimo że praktycy zalecają stosowanie wielu metod nauczania, ich standaryzacja jest niewątpliwie niemożliwa. Udzielanie rad jest z natury rzeczy sprawą osobistą i wiąże się z osobowością zarówno przełożonego, jak i podwładnego. Ślepe naśladowanie przez jedną osobę efektywnych metod stosowanych przez inną osobę, nie daje zatem żadnej pewności, że uzyskane rezultaty będą podobne. Zwierzchnik będzie stosował takie metody, które są efektywne dla niego. Lecz nawet i one muszą być zróżnicowane, aby mógł je stosować wobec podwładnych o różnych cechach osobowości.

Read the rest of this entry »

Przesłanki zewnętrzne i wewnętrzne

Niektóre przesłanki planowania leżą poza przedsiębiorstwem, podczas gdy inne wynikają z warunków planowania wewnątrz przedsiębiorstwa. Przesłanki zewnętrzne można podzielić na trzy grupy: ogólne warunki działalności przemysłowej zawierające różne aspekty warunków politycznych, gospodarczych, społecznych i technicznych, w jakich działa przedsiębiorstwo rynek zbytu z uwzględnieniem wszystkich elementów wpływających na popyt na wyroby przedsiębiorstwa „rynek czynników produkcji” dotyczący gruntów, lokalizacji, siły roboczej, materiałów i części oraz kapitału.

Read the rest of this entry »

Electric Storage Battery Company

Często stosuje się w przemyśle metodę nieco różną od wykorzystywanej w firmie Eastman Kodak. Jest to metoda stosowania m. in. w Electric Storage Battery Company w Filadelfii. Agenci handlowi w każdym okręgu sporządzają wstępne prognozy, a następnie poprawiają je kierownicy odpowiedzialni za produkcję poszczególnych wyrobów oraz dyrektor do spraw zbytu. W trakcie tej korekty wprowadza się poprawki do ocen poszczególnych agentów znanych z nadmiernego optymizmu lub przesadnego pesymizmu. Drugą prognozę opracowują zatrudnieni w przedsiębiorstwie ekonomiści po dokładnym przebadaniu statystyk ekonomicznych i rynkowych. Prognoza ta jest kombinacją danych z przeszłości i ocen dotyczących przyszłych warunków, jakie mogą oddziaływać na rynki i na wyroby przedsiębiorstwa. Te dwie prognozy przedsiębiorstwo uzupełnia jeszcze techniką próbek określających aktualną sytuację rynkową poszczególnych wyrobów w oparciu o plany i praktykę odbiorców przemysłowych i innych.

Read the rest of this entry »