Archive for Luty, 2015

Przydzielanie szkolonym kolejnych stanowisk pracy

Przydzielanie szkolonym kolejnych stanowisk pracy ma wiele zalet. Osoba szkolona nauczy się, jak sprzedawać, przyjmować towary, dobierać kandydatów do pracy i przeprowadzać z nimi wywiady, czytać rysunki techniczne, czy wystawiać rachunki. Długo można by wymieniać prace, które można by dobrać, aby zapewnić kandydatom zdobycie szerokiego doświadczenia i jednocześnie tak, aby kandydat mógł dostosować się do pracy w stosunkowo krótkim czasie, a «przez to był użyteczny z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa. Przy podjęciu odpowiednich środków ostrożności zabezpiecza to również samego kandydata przed niechęcią ze strony ludzi, z którymi współpracuje.

Read the rest of this entry »

Techniki „daioania samodzielności”

Nie można również pomijać wpływu metod autokratycznych na charaktery poszczególnych pracowników. Autokratyczne metody mogą dawać dobre rezultaty nie tylko przy kierowaniu osobami o niskich kwalifikacjach lub osobami z natury nieśmiałymi, „silna ręka” kierownika jest często potrzebna także wobec osób z natury agresywnych. Ponadto bywają okoliczności, kiedy kierownik przedsiębiorstwa czy wydziału musi zastosować zdecydowane metody postępowania, bez względu na to, czy zostały one czy też nie, uprzednio przekonsultowane z podległym personelem. W okolicznościach, gdy w danej grupie panuje nastrój zdenerwowania czy niezadowolenia i gdy przewodzenie może dać w efekcie uporządkowanie chaotycznej sytuacji, kierownik przez zdecydowane postępowanie może doprowadzić do podwyższenia morale.

Read the rest of this entry »

Rynek pracy

Oprócz tego, że duże znaczenie ma możliwość zdobycia w danym okręgu kwalifikowanej siły roboczej, ważnym czynnikiem w planowaniu są również cechy charakterystyczne rynku pracy z punktu widzenia jego wielkości, stabilności oraz zapotrzebowania ze strony innych przedsiębiorstw. Jakość siły roboczej niezbędnej dla określonej grupy operacji jest różna, a różnice te są znaczne nie tylko między poszczególnymi miejscowościami w danym okręgu, ale i w jednej miejscowości. Zarząd pewnej linii lotniczej stwierdził na przykład, że mechanicy pracujący przy konserwacji i remontach są bez porównania lepsi na Zachodnim Wybrzeżu niż w okręgu Nowego Jorku, przy czym wynikało to najprawdopodobniej z faktu, że kwalifikowanych w tej dziedzinie robotników było w ogóle więcej i że łatwiej jest pozyskać odpowiednią liczbę mechaników tam, gdzie jest więcej lotnisk. Jakość siły roboczej, jaką można zdobyć zależy również od tego, z jakiej dziedziny specjalistów poszukuje przedsiębiorstwo. Jeżeli potrzebuje pracowników wydziału finansowego, a kwalifikacje w tej dziedzinie można zdobyć tylko w toku długoletniej praktyki, wykwalifikowanych specjalistów trzeba będzie szukać przede wszystkim w dużych okręgach finansowych.

Read the rest of this entry »

ZASADY KIEROWANIA

Z poprzednich rozdziałów omawiających funkcję zarządzania od strony kierowania wynika chyba, że można by podjąć próby uogólnienia tego problemu. Tak jak i w innych dziedzinach zarządzania, zasady te można podzielić na te, które koncentrują się na celach kierowania i te, które są związane z procesem kierowania.

Read the rest of this entry »

EWIDENCJA KADRY KIEROWNICZEJ

Program i proces oceny kandydatów jest w pełni wartościowy dopiero wtedy, gdy przedsiębiorstwo prowadzi „inwentaryzację” potencjalnych kierowników. Tego rodzaju spis jest w rzeczywistości „bankiem talentów” i zawiera nazwiska osób mających kwalifikacje do awansowania na określone stanowiska. Przedsiębiorstwo, które prowadzi prawidłową politykę kadrową, nie dopuści do takiej sytuacji, że na skutek braku spisu kandydatów na różne stanowiska, w szalonym tempie poszukiwać się będzie odpowiednich ludzi na wakujące miejsca.

Read the rest of this entry »

Ogólne warunki działania przemysłu a przedsiębiorstwo

Z powyższych rozważań jasno wynika, że przedsiębiorstwo musi określić, w jaki sposób ogólne warunki działania przemysłu oddziaływać będą na jego problemy i plany. Jest to równie ważne jak trudne. Większość kierownictw zna jednak związki swych przedsiębiorstw z gałęzią przemysłu, w której działa i — jeśli potrafi przewidzieć działanie całej gałęzi — zdobędzie jednocześnie dane w dużym stopniu określające przyszłość ich własnych przedsiębiorstw. Trudnym problemem jest często ustalenie wpływu ogólnych warunków na gałąź przemysłu, w której działa przedsiębiorstwo.

Read the rest of this entry »

Tworzenie stanowisk asystentów osobistych

Celem tego rodzaju programu jest zapewnienie kierownikom możliwości zdobycia doświadczeń na odpowiedzialnych stanowiskach w różnego rodzaju sytuacjach. System ten pozwala uniknąć ujemnej strony występującej we wszystkich innych rodzajach rotacji stanowisk, a mianowicie powstania u kandydata uczucia, że „jest on z wizytą” w danym oddziale. Stosując ten system unika się również sytuacji, w której kandydat traktowany jest przez swoich współpracowników jako „następca tronu” oraz eliminuje się niebezpieczeństwa i koszty wynikające z rezerwowania stanowisk kierowniczych dla celów szkolenia. Ten rodzaj programu jest chyba najbardziej efektywną formą systemu opartego na rotacji stanowisk.

Read the rest of this entry »

KIEROWANIE A ORGANIZACJA NIEFORMALNA CZ. II

Podkliki są organizacjami nieformalnymi, w skład których wchodzi jeden lub więcej członków kliki. Pozostali członkowie mogą lecz nie muszą należeć do innych organizacji nieformalnych, a nawet mogą to być osoby zatrudnione w innych przedsiębiorstwach. Zdarza się często, że podklika opanowuje związek zawodowy stawiając wymagania dotyczące poziomu lub zwyczajów, do których muszą się dostosować wszyscy potencjalni członkowie.

Read the rest of this entry »

Przesłanki uchwytne i nieuchwytne

Kierownicy przedsiębiorstw często zapominają, że przesłanki planistyczne mogą być zarówno nieuchwyt- ne, jak i uchwytne. O przesłankach uchwytnych mówi się wtedy, gdy można je przedstawić ilościowo w dolarach, centach, roboczogodzinach, jednostkach produkcji czy maszynogodzinach.

Read the rest of this entry »

GENEZA PRZEWODZENIA

Truizmem jest twierdzenie, że przewodzenie tzn. takie wpływanie na ludzi, aby dzięki ich pracy osiągać wspólne cele, nie byłoby potrzebne, gdyby poszczególne osoby były samowystarczalne. Jednak o pustelniku czy samotnym myśliwym nie można powiedzieć, że prowadzą życie przeciętnego człowieka. Od początku swego istnienia ludzie żyli w społecznościach, a to zaprzecza samowystarczalności. Wszędzie można znaleźć ludzi uczestniczących w zbiorowej działalności. Dlaczego tak się dzieje? Niewątpliwie dlatego, że grupa może osiągać cele niedostępne dla jednostki. Człowiek jako stworzenie słabe nie potrafiłby samotnie konkurować z innymi ludźmi i z konieczności podjął działanie grupowe, aby osiągnąć swe cele.

Read the rest of this entry »

PRZEWIDYWANIE

Gdyby przyszłość można było przewidzieć w sposób dokładny, lub — mówiąc inaczej — gdyby przedsiębiorca działał w warunkach statycznych, planowanie w przedsiębiorstwie byłoby zadaniem stosunkowo łatwym. Wystarczyłoby, aby kierownik wziął pod uwagę zasoby ludzi i materiałów, jakimi dysponuje, obliczył optymalną metodę osiągnięcia celu, a następnie działał z dużą dozą pewności w myśl obranego kierunku.

Read the rest of this entry »

Zrozumienie znaczenia klimatu dla podejmowania decyzji

Dobieranie sposobów kierowania podwładnymi musi wynikać z istniejących warunków. Upewnienie się, że zostały stworzone odpowiednie warunki, jest wstępnym krokiem do dalszego kierowania podwładnymi. Jeśli dotychczasowe pomyślne okoliczności czy warunki zawiodą w trakcie realizacji, wyniknie konieczność dodatkowego przeszkolenia kierowników przed przystąpieniem do praktycznego rozwiązywania problemów. Ponadto nie należy przypuszczać, że jeśli odpowiednie warunki zostały przygotowane, to można im już nie poświęcać uwagi.

Read the rest of this entry »

Koordynacja planów krótkofalowych z dlugofalotvymi

Mimo że zasada ta wskazywałaby na to, że różne plany powinno się opracowywać na różne okresy czasu, zależnie od zaangażowania przed- sięborstw, stwierdzić trzeba, że w praktyce przyjęty okres planowania jest często wynikiem kompromisu. Gdy planuje się na krótki okres — to na ogół jia kwartał lub rok tak, aby „dopasować” planowanie do okresów przyjętych dla celów sprawozdawczości. Również i arbitralne ograniczanie planowania długofalowego do okresów 5-letnich opiera się na przekonaniu, że planowanie na dłuższy okres nie ma większej wartości, gdyż zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia przewidywanych zjawisk. , j

Read the rest of this entry »

ORGANIZACJA I ADMINISTRACJA PROGRAMU KADROWEGO

We wszystkich przedsiębiorstwach powinno się zwracać szczególną uwagę na organizację i działanie odpowiedniego programu doboru, oceny, awansów i pens jonowania kierowników. W bardzo wielu przedsiębiorstwach zaniedbano tę funkcję i dopuszczono do tego, aby była ona dodatkową pracą działu kadr.

Read the rest of this entry »