Archive for Marzec, 2015

Proces przewodzenia

Komunikowanie się. Proces przewodzenia niewątpliwie wymaga efektywnych sposobów wzajemnego komunikowania się grupy. Jest to jedyny znany sposób przekazywania informacji o celach grupy, współdziałaniu jednostek należących do tej grupy oraz o ich motywacji. Potrzeby kontaktowania się zależą od rodzaju przewodzenia. Autokrata uznający jedynie własny pogląd na cele grupy oraz sposoby ich osiągnięcia Widzi komunikowanie się tylko jako okazję do wyliczenia pracownikom ich wkładu osobistego w działanie grupy oraz do dopingowania ich do dalszej pracy. Przywódca działający na zasadzie „dawania samodzielności” ma często niewielkie osiągnięcia, jeśli nie potrafi skierować wysiłków swej grupy na określony cel. Przywódca stosujący metodę konsultatywną musi zastosować odpowiedni sposób komunikowania się, ponieważ z jego punktu widzenia wspólny wysiłek jest najlepszym efektem działania, co wymaga wymiany pomysłów oraz dobrej woli ze strony każdego członka grupy.

Read the rest of this entry »

Obecny stan szkolenia w Stanach Zjednoczonych

Znaczenie praktyki. Wyjątkowo sprzyjającą sytuację stwarza fakt, że wszystkie metody szkolenia uwzględniają potrzebę praktycznego działania. Metody są różne zależnie od tego, do jakiego stopnia nadaje się kierunek działania poszczególnych kandydatów na stanowiska kierownicze. Szkolenie zawsze polegać będzie na współpracy. Surowcem jest człowiek obdarzony inteligencją i mający chęć przewodzenia grupą. Wykształcenie zdobyte w wyspecjalizowanej instytucji bądź w przedsiębiorstwie pomaga mu lepiej zrozumieć funkcje kierownika i rozwijać inne nabyte umiejętności. Wreszcie stwarza mu się dalszą możliwość wykorzystania wyuczonych wiadomości od chwili przydzielenia mu kierowniczego stanowiska. Ostatecznym sprawdzianem jest praktyka. Ona bowiem dopiero wykazuje, czy dany kandydat ma czy nie ma potencjalnych cech kierownika. Dopiero na . tym etapie szkolenia można ocenić, czy kandydat potrafi przewodzić, czy czerpie korzyści ze swoich doświadczeń oraz czy umie aktywnie poszukać odpowiedzialnych zadań.

Read the rest of this entry »

KIEROWANIE JAKO SIŁA NAPĘDOWA ORGANIZACJI

Kierowanie podwładnymi bezpośrednio bardziej niż jakakolwiek inna funkcja zarządzania wpływa na wprawianie w ruch przedsiębiorstwa. Planowanie, organizowanie oraz politykę kadrową uważać można za funkcje przygotowawcze, a kontrolę za sposób stwierdzania, czy dzieje się to, co zaplanowano. Między tymi działaniami mieści się kierowanie polegające na przewodzeniu podwładnemu personelowi w jego pracy oraz nadzorowaniu jej wykonania.

Read the rest of this entry »

Umiejętności przywódcy

Tak więc kierownik dużego przedsiębiorstwa mógłby wykorzystać swe cechy przywódcy w innych dużych przedsiębiorstwach, lecz cechy przywódcy gangu czy rektora uniwersytetu na niewiele przydadzą się kierownikowi przedsiębiorstwa handlowego.

Read the rest of this entry »

Zasada zmian „w nawigacji”

Mimo że elastyczność można uwzględnić w planach, fakt ten sam w sobie nie przynosi zmian w planowaniu dopóki kierownik, jak żeglarz, nie sprawdza stale kursu i nie zmienia planów tak, aby osiągnąć pożądany cel. Wynika stąd inna fundamentalna prawda związana z zmianą planów, a mianowicie to, że aby osiągnąć po-

Read the rest of this entry »

Doskonalenie kadr

Szkolenie takie prowadzone jest fachowo pod każdym względem. Do jego głównych zalet należy to, że prowadzą je osoby o wysokich kwalifikacjach, że szkolone osoby uczą się wymieniając poglądy z doświadczonymi kierownikami i że zwykle temat szkolenia jest bardzo kon-. kretny. Program ten ma jednak pewne wady. Większość kursów odbywa się w Nowym Jorku, Chicago i Los Angeles, dlatego wielu kierownikom trudno jest w nich uczestniczyć. Innym słabym punktem jest skoncentrowanie uwagi na ograniczonym problemie, przedstawionym z punktu widzenia „jak to zrobić” oraz brak możliwości sformułowania uogólnień na podstawie zasad stosowanych we wszystkich przedsiębiorstwach.

Read the rest of this entry »

Interpretacja polityki, sposobów postępowania i programów.

Kierownicy wyższego szczebla łatwo mogą się przekonać, że zrozumienie polityki, sposobów postępowania i programów przez ich podwładnych eliminuje dublowanie i brak koordynacji działania. Bez względu na to, czy pewne kierunki polityki zostały opracowane przez inne osoby, czy też przez kierownika danej komórki — jego podwładni będą je interpretować w różnoraki sposób i powodować tym samym nieporozumie- nie w trakcie działania. Niezmiernie trudno jest przedstawić kierunki polityki i programy w sposób jednoznaczny. Równie trudne jest jednoznaczne ich zrozumienie przez cały podległy personel.

Read the rest of this entry »

Kierunki polityki

Kierunki polityki muszą jednakże być zintegrowane w taki sposób, aby przyczyniały się do realizacji celów przedsiębiorstwa. Z wielu powodów jest to trudne do osiągnięcia. Po pierwsze, kierunki polityki w rzadkich tylko przypadkach rejestruje się na piśmie, a ich dokładna interpretacja nie jest powszechnie znana. Po wtóre, samo delegowanie uprawnień, do którego ma się przyczynić ustalenie kierunków polityki, prowadzi — przez decentralizację wpływów — do szerokiego współudziału jednostek w ustalaniu kierunków polityki, a co za tym idzie — do powstawania pewnych różnic w ich sformułowaniu i interpretacji. Po trzecie, nie zawsze jest łatwo kontrolować politykę, to znaczy porównywać aktualne założenia z planowanymi. Przede wszystkim dlatego, że aktualna polityka może być trudna do ustalenia, a planowana nie zawsze jest jasna.

Read the rest of this entry »

Zatrudnienie, wydajność i dochód narodowy

Dobrze opracowane oceny zatrudnienia, wydajności i dochodu narodowego mogą stanowić podstawę wiarogodnyeh przesłanek na przyszłość. Biorąc ipod uwagę pewien wzrost zaludnienia oraz informacje dotyczące struktury ludności pod względem wieku i płci oraz zakładając, że polityka państwa nie pozwoli na przekroczenie pewnego procentu bezrobocia, nie jest trudno przewidzieć całkowitą liczbę zatrudnionych we wszystkich przedsięwzięciach i przedsiębiorstwach zarówno państwowych, jak i prywatnych. Na podstawie danych dotyczących zatrudnienia i ocen rocznego przyrostu produkcji na roboczogodzinę oraz zmian w tygodniowym czasie pracy można obliczyć globalną produkcję 'kraju 8 na przyszłość na podstawie bieżącego poziomu cen. Opracowanie takiej prognozy jest tylko sprawą obliczeń matematycznych, jeśli ma się dostęp do informacji o zatrudnieniu i wydajności.

Read the rest of this entry »

WAŻNOŚĆ PLANOWANIA CZ. II

Jednak nawet w przypadkach, gdy bieg wydarzeń w przyszłości da się określić z dużą dozą prawdopodobieństwa, konieczne jest planowanie.

Read the rest of this entry »

Metody dedukcyjne

Żaden planista opracowujący prognozy nie powinien zapominać o ważności, jaką ma w opracowaniu prognozy korzystanie ze zdrowego osądu i inteligentnego dedukowania na podstawie faktów i związków. Mimo że można się w tej metodzie dopatrzyć pewnych cech techniki nazwanej techniką „zgubionego konia”24 ma ona duże zastosowanie w praktyce. Ogólnie biorąc, metoda ta polega na określeniu, jak wygląda zbyt obecnie i dlaczego kształtuje się tak, a nie inaczej, a następnie na analizie dedukcyjnej trendów w dziedżinie zbytu w oparciu zarówno o czynniki obiektywne, jak i o subiektywne oceny. Osiągnięte w ten sposób wskaźniki można ująć w formie matematycznej lub też zebrawszy je, odłożyć jako nieściśle skorelowany konglomerat faktów i ocen będący jednak użytecznym sprawdzianem wyników uzyskiwanych przez metody bardziej naukowe. Pozostaje bowiem faktem, że przy obecnym stanie zaawansowania sztuki przewidywania jeszcze niejednokrotnie intuicyjne oceny przyszłego zbytu dokonywane przez inteligentnego i doświadczonego pracownika stanowić będą ważny element, którego żaden odpowiedzialny kierownik nie powinien pominąć.

Read the rest of this entry »

Interpretacje kompetencji

Kierownik wyższego szczebla, który stwarza warunki umożliwiające jego podwładnym zrozumienie różnego rodzaju uprawnień wynikających z zajmowanych stanowisk, eliminuje tym samym przyczyny powstawania wielu trudnych sytuacji tak charakterystycznych dla wzajemnych stosunków między ludźmi. Jest to nie tylko kwestia przekazania w ręce podwładnego schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa oraz określenia zakresu kompetencji i odpowiedzialności, lecz również wyjaśnienie podwładnym różnych rodzajów uprawnień oraz nauczenie ich właściwego postępowania.

Read the rest of this entry »

Strategie

Rzadko więc się zdarza, aby jakiś ważny program w przedsiębiorstwie występował jako jedyny. Jest on na ogół częścią skomplikowanej struktury programów i zależy od jednych, a wpływa na inne. Ta właśnie współzależność planów powoduje największe trudności i komplikacje w planowaniu przedsiębiorstw. Rezultatów niewłaściwego i źle przemyślanego planowania nie da się na ogół wyizolować z całości, gdyż można powiedzieć, że planowanie jest efektywne o tyle, o ile efektywne jest najsłabsze ogniwo jego łańcucha. Skoordynowane, a więc efektywne planowanie wymaga od kierownictwa wyjątkowo dużych umiejętności.

Read the rest of this entry »

ELASTYCZNOŚĆ PLANOWANIA

Problem określenia właściwego okresu planowania zwrócił uwagę na fakt, że zasadę zaangażowania trzeba rozważać w świetle elastyczności planowania. Innymi słowy, jeśli można zmieniać plany tak, aby zapewnić zabezpieczenie wymagań na przyszłość, która nie była lub nie mogła być przewidziana, okres, który uwzględnia się w planowaniu będzie krótszy, niż wtedy, gdyby przyszłość można było przewidzieć. Ponieważ przy- iszłość jest niepewna i nawet oparte na najbardziej realnych przesłankach przewidywania mogą się nie sprawdzić, idealne byłoby planowanie zakładające możliwość zmiany kierunku przy niewielkich kosztach tak, aby można było .uwzględnić nieprzewidziane trendy i zdarzenia.

Read the rest of this entry »