Archive for Kwiecień, 2015

Zapoznanie się z organizacją

Pokonywanie barier stojących na drodze do wzajemnego komunikowania się. Kierownicy wyższego szczebla powinni umieć przewidywać okoliczności, z których mogą wyniknąć wzajemne nieporozumienia i uwzględnić to przy kierowaniu i kontrolowaniu podwładnych w ich kontaktach pozawydziałowych. Punkty zapalne wynikają głównie z bra- ku zrozumienia działalności przedsiębiorstwa jako całości, ze ścierania się indywidualności oraz z niewłaściwego grupowania działalności.

Read the rest of this entry »

METODY PRZEWIDYWANIA ZBYTU

Ocena taymkająca z opinii kierovmictwa. Metody stosowane w przewidywaniach zbytu można sklasyfikować następująco: metoda oceny wynikającej z opinii kierowników, metoda oceny opartej na opiniach personelu zbytu, metody statystyczne i metody oparte na dedukcji10. Metoda oparta na ocenie wynikającej z opinii kierownictwa jest chyba najstarsza i najprostsza, gdyż polega ona po prostu na zsumowaniu wypowiedzianych opinii i znalezieniu średniej, przy czym opinie te mogą być li tylko subiektywnymi przekonaniami kierowników wyższego szczebla. W większości przypadków ostateczna ocena jest po prostu

Read the rest of this entry »

ISTOTA PRZEWODZENIA

Podstawowym problemem przewodzenia jest doskonalenie tych umiejętności, które pozwalają kierownikowi skutecznie wpływać na podwładnych, aby dążyli do osiągnięcia określonych celów. Tak więc kierownik zainteresowany doskonaleniem swoich umiejętności wpływania na innych musi wiedzieć do czego dąży, rozumieć swoich podwładnych, znać okoliczności towarzyszące działaniu podległej mu grupy oraz znać techniki komunikowania się, przy 'których pomocy może wpływać na podwładnych.

Read the rest of this entry »

Zdarzenia ekonomiczne

Nieprzewidziane zdarzenia. Jedną z trudności w doborze i określeniu przesłanek planistycznych jest występowanie zdarzeń, które nie dadzą się przewidzieć mimo największej dokładności i umiejętności dokonywania przewidywań. Strajk w fabryce dostawcy lub nawet we własnej fabryce może wybuchnąć bez żadnego ostrzeżenia i spowodować załamanie się najlepiej nawet opracowanego programu. Nieoczekiwana zmiana w ustawach, wojna lub inne wydarzenia -polityczne mogą obalić skądinąd doskonale opracowane przewidywania. Podobnie nowe odkrycia, raptowne zmiany mody, jak również zmiany rynkowe i technologiczne mogą pojawić się nieoczekiwanie. Bez uprzedniego ostrzeżenia zdarzają się powodzie, posuchy, trzęsienia ziemi i inne kataklizmy.

Read the rest of this entry »

Prymat planowania

Planowanie jest podstawą wszystkich innych funkcji zarządzania polegających na organizowaniu, polityce kadrowej, kierowaniu i kontroli. Można by powiedzieć, iż wszystkie te funkcje kierownika tak się ze sobą wzajemnie przeplatają, że nie można zarządzać, kiedy nie występują one wszystkie, a więc wszystkie warunkują się nawzajem. Funkcja planowania odgrywa jednak szczególną rolę. Obejmuje ona ustalanie celów konieczne dla sensownego działania grupy. Ponadto plany muszą być opracowane tak, aby te cele można było osiągać, zanim ustali się właściwą organizację, kwalifikacje personelu, sposób kierowania nim oraz rodzaj kontroli, jaką należy stosować.

Read the rest of this entry »

Zasada przewodzenia

Organizacja nieformalna wynika z potrzeby przekazywania sobie informacji, otpiera się na informacji i jest praktycznie ważnym środkiem komunikowania się. Organizacja nieformalna, będąc poza strukturą przedsiębiorstwa, utrzymuje się przy życiu bez względu na to, czy kierownictwo ją popiera czy zwalcza. Oddziaływanie jej może być konstruktywne lub destruktywne dla przedsiębiorstwa, a ponieważ nie można jej zlikwidować, nie należy więc jej ignorować. Działalność kierownika będzie bardziej efektywna, jeśli wykorzysta organizację nieformalną do przekazywania i otrzymywania informacji tak, aby współdziałała z organizacją formalną w koordynacji wysiłków całego przedsiębiorstwa.

Read the rest of this entry »

Dostępność kapitałów

Kwestia źródeł zaopatrzenia w materiały i części stanowi tym niemniej ważny czynnik w planowaniu. Nawet gdy uwzględni się kwestię sprawności transportu, pozostaje nadal sprawa różnic w kosztach. Ponadto bliskość źródła zaopatrzenia umożliwia lepszą kontrolę terminów dostaw oraz jakości surowców czy części. Żaden środek transportu nie zapewnia niezawodnych dostaw materiałów i części. Jeśli zaopatrzenie jest niedostateczne, a przedsiębiorstwa nie dysponują własnymi środkami transportu dla zapewnienia sprawnych dostaw, produkcja musi ulec opóźnieniu. W wielu przedsiębiorstwach, które po II wojnie światowej zaczęły produkować telewizory, nie zwrócono w planowaniu wystarczającej uwagi na możliwość zaopatrywania się w lampy kineskopowe bez tej tak ważnej części producenci telewizorów nie mogli osiągnąć odpowiedniej wydajności nawet wtedy, gdy byli w stanie rozwiązać wszystkie inne problemy związane z produkcją i zbytem.

Read the rest of this entry »

POSTĘP W DOSKONALENIU KADR KIEROWNICZYCH

Korzyści płynące z odpowiedniego zaplanowania doskonalenia kadr są chyba oczywiste. Równie oczywiste jest, że program musi być właściwie wyważony i realizowany z całą uwagą. Tak jak w wypadku wszystkich nowych pomysłów, technik lub wyrobów, i w tych sprawach ludzie wykazują skłonności do naśladownictwa. Wiele przedsiębiorstw próbowało realizować u siebie program szkolenia oparty na wyrywkowych informacjach zaczerpniętych z różnych źródeł. Oddziałuje tu również silny nacisk propagandy prowadzonej przez instytucje, których interesy zbiegają się z rozwijaniem tego rodzaju działalności. Niezbędne jest więc uprzedzanie przedsiębiorstw o niebezpieczeństwie wynikającym z przyjęcia niewłaściwych programów.

Read the rest of this entry »

ELASTYCZNOŚĆ PLANOWANIA CZ. II

Mimo że w działalności gospodarczej z elastycznością wiążą się możliwości zmiany planów bez poważniejszych strat finansowych, nie można zapominać, że z brakiem elastyczności można spotkać się w sprawach innych niż finansowe. Często spotyka się brak elastyczności kierunków polityki i procedur, brak psychicznej giętkości u robotników i kierownictwa, sztywne stanowisko w sprawach społecznych i politycznych. Zjawiśka te bardzo przeszkadzają kierownictwu, które chce zmienić plany. ólii

Read the rest of this entry »

PROBLEM DOSKONALENIA KADR KIEROWNICZYCH

Jednym z podstawowych problemów, przed którymi stoją dyrekcje zakładów, jest zapewnienie przedsiębiorstwu kadry ludzi wysoko kwalifikowanych, gotowych do objęcia stanowisk kierowniczych w momencie powstania wakatów. Dobre kierownictwo musi patrzeć perspektywicznie i rozumieć, że cywilizacja opiera się m.in. na dobrych kierownikach przedsiębiorstw. Ta podstawowa prawda ma ścisły związek z odpowiedzialnością każdego kierownictwa za zapewnienie dopływu odpowiednio kwalifikowanych pracowników, za przyczynianie się do właściwego działania przedsiębiorstwa oraz do dobrobytu społeczeństwa.

Read the rest of this entry »

JAK DALEKO NALEŻY WYBIEGAĆ W PRZYSZŁOŚĆ W PLANOWANIU

Czy planować należy krótko czy długoterminowo? Jak koordynować plany krótkofalowe z długofalowymi? Pytania te świadczą o tym, że planowanie może dotyczyć różnych okresów. W niektórych przypadkach może wystarczać planowanie na tydzień, podczas gdy w innych — najlepiej będzie planować na kilka lat. 'Nawet w tym samym przedsiębiorstwie można jednocześnie planować wykonanie różnych celów w różnym czasie.

Read the rest of this entry »

Przesłanki planistyczne

Gdy w trakcie planowania schodzi się po szczeblach organizacji z wydziału do oddziału, potem do sekcji itd., zmienia się nieco charakter przesłanek planistycznych. Podstawowe kierunki są oczywiście te same. Jednak istnienie dotychczasowych planów głównych i tworzenie nowych w poważny sposób wpłynie na przyszły obraz przedsiębiorstwa i kierownicy mniejszych komórek organizacyjnych muszą opracowywać swoje plany mając to na uwadze. Plany dotyczące zasięgu władzy i odpowiedzialności kierownika stają się założeniami do jego planów.

Read the rest of this entry »

TEORIA EKONOMII A PLANOWANIE CZ. II

W kategoriach rachunku marginalnego planem optymalnym będzie taki plan, w którym dodatkowe nakłady (koszty) będą akurat równe (lecz nie przewyższą ich) dodatkowym przychodom (zyskom). Oczywiście w kompleksowym planie przedsiębiorstwa dotyczącym na przykład lokalizacji i budowy nowej rafinerii, na nakłady i przychody wpływa olbrzymia ilość czynników, a określenie punktów granicznych jest niezwykle skomplikowane. Jednakże analiza marginalna jest pożytecznym narzędziem dla planisty, zwraca ona bowiem uwagę na ważność określenia maksymalnych zysków drogą rozważania związanych z ich osiągnięciem przyrostów kosztów i przychodów.

Read the rest of this entry »

Zasada zaangażowania

Obserwowanie sposobów planowania w przedsiębiorstwach prowadzi do wniosku, że wybór długości okresu planowania wynika z przekonań dyrekcji danego przedsiębiorstwa co do stopnia prawdopodobieństwa, z jakim można przewidzieć, co wydarzy się w przyszłości. Przedsiębiorstwo opracowujące swoje plany długofalowe na okres 3-5 lub więcej lat wybiera taki okres w sposób arbitralny lub opiera się na doświadczeniu innych przedsiębiorstw. Bardziej jednak prawdopodobne jest, że w danym przedsiębiorstwie wybrano taki właśnie okres planowania w przeświadczeniu, że prognozy na ten czas będą stosunkowo pewne.

Read the rest of this entry »