Archive for Maj, 2015

Istota morale

Napoleon powiedział kiedyś, że w warunkach wojennych „trzy czwarte powodzenia należy od morale żołnierzy, a tylko jedna czwarta od ich liczebności”18. Zawsze jest rzeczą niebezpieczną ściśle określać stopień ważności i jakiegokolwiek czynnika, jeśli nie zna się uzasadnienia autora wypowiedzi. Wydaje się jednak, że morale jest wyjątkowo ważnym czynnikiem. Podstawą jego jest osobiste zaufanie. Szczególnie wyraźnie zaobserwować je można w nieszczęściu, a normalnie ukryte jest głęboko w naturze ludzkiej i trudno jest wydobyć je rozkazem 19. Pobudzanie tych szlachetnych uczuć przez kierowników jest jednym z ich podstawowych obowiązków.

Read the rest of this entry »

PRZESŁANKI WEWNĘTRZNE : PROGNOZA ZBYTU CZ. II

W każdym razie, plany wewnętrzne należy przygotować w oparciu o przewidywania zbytu. Koszty handlowe, nakłady inwestycyjne oraz wszelkiego rodzaju kierunki polityki planuje się mając na celu maksymalizację zysków z oczekiwanego zbytu. Czy prognoza dotyczy okresu kilku miesięcy czy kilku lat, stanowi ona zawsze punkt wyjścia do planowania na przyszłość. Są przedsiębiorstwa, dla których rynek nie stanowi większego problemu (np, przedsiębiorstwo wodociągowe w małym miasteczku, lub fabryka pracująca na zasadzie długoterminowego kontraktu dla państwowego przemysłu zbrojeniowego) i dla takich przedsiębiorstw prognoza jest pomocna głównie dla określenia przyszłych kosztów. Rzadko się jednak zdarza, aby przedsiębiorstwo przez dłuższe okresy czasu mogło pomijać w swoich rozważaniach rynek. Nawet farmer, dla którego oceny kształtują się pomyślnie i który w nadchodzącym roku ma zagwarantowany rynek zbytu na określone produkty, nie może nie uwzględniać warunków na rynku, jako że wpływ ich wystąpi w następnym roku lub w odniesieniu do innych produktów.

Read the rest of this entry »

CHARAKTER POLECEŃ CZ. II

Definicja słowa „polecenie” implikuje wreszcie, że polecenie musi być wykonane. Kierownik, który wykonuje zadania poprzez innych ludzi nie mógłby utrzymać się na swoim stanowisku, jeśli w skrajnych przypadkach nie miałby prawa zastosować sankcji w stosunku do podwładnego, bądź to odmawiającego wykonania polecenia, bądź wykonującego je w sposób niewłaściwy. Sankcją ostateczną jest utrata pracy. Zanim jednak do tego dojdzie, jest wiele możliwości pośrednich, które należy wykorzystać, np. przeniesienie do innego oddziału, czy przekazanie sprawy komisji rozjemczej. .

Read the rest of this entry »

Opracowywanie niezbędnych planów pochodnych

Wybór kierunku lub kierunków działania. Piątym krokiem w planowaniu jest wybór kierunku lub kierunków działania, jakie należy podjąć. W tym właśnie momencie dokonuje się akceptacji planu. Jest to więc moment podejmowania decyzji. Zdarza się często, że analiza i ocena różnych możliwości wykaże, że prawidłowe są dwa kierunki lub więcej i rozważający problem kierownik może zadecydować, że trzeba Przyjąć raczej kilka kierunków działania niż ograniczać się do jednego, najlepszego.

Read the rest of this entry »

KIEROWANIE A ZNACZENIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH

Nie jest przypadkiem, że położenie nacisku na sprawy zarządzania w ogóle, a szczególnie na techniki sprawnego kierowania doprowadziło ostatnio do zwrócenia szczególnej uwagi na element ludzki w przedsiębiorstwie. To zainteresowanie stosunkami międzyludzkimi w przedsiębiorstwie dotyczy przede wszystkim ustalenia, jakimi motywami kieruje się jednostka i opiera się przede wszystkim na pogłębiającej się wiedzy o psychologii jednostki i grupy.

Read the rest of this entry »

Różnica między uprawnieniami liniowymi a sztabowymi

Kierownik, zwłaszcza na wyższym szczeblu zarządzania, może dojść do przekonania, że trzeba wyjaśnić podwładnym koncepcje „implikowanych uprawnień”. Wspomniano już uprzednio, że przy delegowaniu uprawnień trudno jest przewidzieć wszystkie okoliczności, w których według założeń przełożonego pracownik powinien podjąć akcję. W konsekwencji oczekuje się od kierowników rozsądnego działania, które miałoby na celu ochronę interesów przedsiębiorstwa bez względu na to, czy dany punkt został, czy też nie został wymieniony w delegowanych im uprawnieniach. Działanie w przedsiębiorstwie opiera się na zaufaniu kierownicy (!pod warunkiem, że zostali odpowiednio dobrani) muszą się cieszyć zaufaniem swoich zwierzchników, a zwierzchnicy ci muszą być przeświadczeni, że podwładni działają w dobrej wierze i w oparciu o zdrowy rozsądek.

Read the rest of this entry »

Ustalenie przesłanek planistycznych – kontynuacja

Kroki te, które w praktyce trzeba przedsięwziąć w każdym procesie podejmowania decyzji, dadzą się porównać z czterema podstawowymi krokami omówionymi przez Petera Druckera w How to Make a Business Decision, „Nation’s Business”, (kwiecień 1956), s. 38 i nast. Drucker wyodrębnia następujące kroki w podejmowaniu decyzji: 1) określenie problemu, 2) określenie przypuszczeń (to znaczy założeń) odnośnie przyszłości, 3) rozwinięcie wariantu i 4) świadomość, co należy robić po podjęciu decyzji.

Read the rest of this entry »

Zrozumienie warunków, w jakich podejmuje się decyzje

Celem przekazywania informacji nie jest jednak zaspokojenie ciekawości ludzkiej. Celem musi być informowanie personelu o motywach działania po to, aby w sposób bardziej wydajny dążył do osiągnięcia wytyczonych wydziałowi czy oddziałowi celów. Konieczność tego rodzaju postępowania została już obszernie omówiona. Nawet w amerykańskich siłach zbrojnych, które są tradycyjnie konserwatywne, wyjaśniano żołnierzom przyczyny podejmowanych akcji w czasie II wojny światowej.

Read the rest of this entry »

Związek między procedurami a kierunkami polityki

Polityka stawia zawsze cel lub nakreśla granice działania, podczas gdy procedury określają drogę do celu lub przez pole działania. Następstwo zdarzeń w czasie jest warunkiem sine qua non procedur”.

Read the rest of this entry »

ISTOTA I CEL PLANOWANIA

Planowanie jest funkcją kierownika polegającą na wybraniu spośród wielu możliwych rozwiązań odpowiednich celów, kierunków polityki, procedur i programów. Jest to więc podejmowanie decyzji wpływające na przyszły kierunek działania przedsiębiorstwa lub jego wydziału.

Read the rest of this entry »

KIEROWANIE A ORGANIZACJA NIEFORMALNA

Termin „organizacja nieformalna” oznacza grupę składającej się z 2 lub więcej osób spotykających się mniej lub bardziej regularnie w celu wymiany informacji czy plotek, dla przyjemności, lub w celu ustalenia wspólnych kierunków działania na przyszłość. Termin ten jest do pewnego stopnia niekonsekwentny, ponieważ regularność spotykania się oraz trwałość związku nasuwają podejrzenie, że grupa jest utworzona formalnie, gdy tymczasem nie ma ona żadnego związku z organizacją przedsiębiorstwa zatrudniającego te osoby, a działalność jej charakteryzuje przywództwo jednej osoby i poparcie reszty grupy.

Read the rest of this entry »

DOBÓR KIEROWNIKÓW

Sam dobór jest niesłychanie łatwy w porównaniu ze skomplikowanym procesem oceny. Z drugiej jednak strony, przedsiębiorstwa nie stosujące systematycznej i przemyślanej procedury ocen kandydatów na stanowiska kierownicze będą miały również trudności z doborem. Mowa tu o przedsiębiorstwach, których kierownictwo nie stosuje obiektywnie uzasadnionych sposobów oceny i które traktują sprawę doboru jako „grę w ciemno”, lekceważą ją maskując w ten sposób swoją ignorancję w tej dziedzinie.

Read the rest of this entry »

Inna metoda statystyczna

Inna metoda statystyczna, wychodząca zazwyczaj od wyszukania związków trendowych lub analizy korelacji polega na opracowaniu modelu matematycznego, który obrazuje związek między pewną liczbą. Na zbyt danego przedsiębiorstwa wpływa zazwyczaj wiele zmiennych. Jeśli ich wzajemne związki da się ustalić z odpowiednią dokładnością lub jeśli można przyjąć wiarygodne przypuszczenie dla wypełnienia luk w statystyce, można skonstruować model matematyczny o dużej użyteczności dla osoby dokonującej prognozy. Stosując tę metodę firma B. F. Goodrich Company stwierdziła, że liczbę sprzedanych opon samochodowych (z pominięciem opon do nowych samochodów) wylicza się mnożąc przez 4 liczbę samochodów będących w użyciu w okresie dwu lat, a następnie wynik koryguje się uwzględniając współczynnik zużycia opon i współczynnik poprawy jakości opon (w okresie 20 lat — od roku 1933 do 1953 — współczynnik ten wynosił l°/o rocznie)23.

Read the rest of this entry »

Rotacja szkolonych na stanowiskach obserwatorów

Druga koncepcja rotacji przewiduje dla osób szkolonych stanowiska, z których obserwować mogą oni kolejno pracę kierowników poszczególnych wydziałów. Celem jej jest zapoznanie kandydatów z problemami, z jakimi kierownik wydziału styka się na codzień oraz technikami, jakie stosuje w ich rozwiązywaniu. Z punktu widzenia kandydatów podstawową zaletą tej metody jest możliwość zapoznania się z istotą zarządzania oraz technikami stosowanymi w różnych sytuacjach, możliwość „wykazania się” wobec danego kierownika oraz możliwość wyboru rodzaju pracy, jaką chcieliby w przyszłości wykonywać. Z drugiej zaś strony metoda ta’zapewnia przedsiębiorstwu wychowanie zespołu potencjalnych kierowników.

Read the rest of this entry »