Archive for Czerwiec, 2015

Analizowanie podjętych decyzji

Kierownicy stosujący technikę „dawania samodzielności” powinni zawsze analizować poprzednie decyzje podejmowane przez podwładnych. W praktyce wiąże się to z analizowaniem wykonanych zadań wspólnie z podwładnymi celem tej analizy jest omówienie różnych możliwych rozwiązań, przyczyn podjętych decyzji oraz ocena osiągniętych rezultatów. Jest to typowy przykład szkolenia „metodą sytuacyjną”. W dyskusjach takich wszystkie sprawy powinno się omawiać w sposób obiektywny. Nie może tutaj być mowy o krytyce podwładnego pracownik może tylko dokonać samokrytyki w miarę jak dostrzega błędy popełnione w planowaniu, w zastosowaniu danej metody postępowania czy w ocenie sytuacji.

Read the rest of this entry »

TEORIA PRZEWODZENIA OPIERAJĄCA SIĘ O CECHY CHARAKTERU

Próby analizy zjawiska przewodzenia najwcześniej podjęli autorzy, którzy zastosowali metodę indukcyjną polegającą na obserwacji przywódców, u których wyodrębniali poszczególne cechy charakteru. Cechy wspólne dla wszystkich obserwowanych uznano za podstawowe, a następnie sporządzono ich wykaz, co umożliwiło mierzenie wartości danej osoby jako przywódcy. Wybitnymi przedstawicielami tej grupy autorów są tacy teoretycy nauki o zarządzaniu jak: Tead, Barnard i Schell.

Read the rest of this entry »

Rotacja na stanowisku zastępców kierowników średniego szczebla

Bez względu na to, jakie stanowiska przeznaczone zostają jako miejsca szkolenia, jak też i bez względu na przeprowadzane wewnątrz przedsiębiorstwa akcje informujące niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie niechęci wykwalifikowanych podwładnych, których pomija się w awansach, gdyż wolne stanowiska !przypadają osobom przeszkolonym. Jest prawie pewne, że w takim przypadku młody i zdolny pracownik niższego szczebla na znak protestu opuści przedsiębiorstwo. Starsi pracownicy, którzy nie mają takich możliwości zmiany pracy, pełni będą rozgoryczenia i niechęci w stosunku do szkolonych kandydatów. Jedynie ustalenie tego rodzaju działania jako normalnej procedury zabezpieczy przedsiębiorstwo przed „otwartą wojną”.

Read the rest of this entry »

Cechy charakterystyczne przywódców

W wyniku szeroko zakrojonych badań w dziedzinie !psychologii przewodzenia powstał dość jasny obraz cech i rysów charakteru, które pozwalają odróżniać przywódców 14. Bez względu na to, czy podchodzi się do problemu metodą indukcji czy dedukcji, wyniki są zadziwiająco zgodne może to wynikać stąd, że cechy wspólne zostały określone w sposób bardzo ogólny. Przyszłe badania powinny chyba pójść w kierunku uściślenia pojęć, dokładnego sprecyzowania terminologii, określenia wartości kilku podstawowych cech charakterystycznych, określenia stopnia, w jakim umiejętności przewodzenia mogą być przekazywane oraz doskonalenia i określenia przydatności testów służących do wykrywania zdolności przewodzenia u potencjalnych kandydatów.

Read the rest of this entry »

Wiele różnych definicji „morale”

Wiele osób uważa tę pracę za najlepszą z dotychczas napisanych na ten temat. podwładnych, gdyż czynnik ten ma duży wpływ na ich wydajność pracy. Związek morale z wydajnością pracy. Od dawna już uważa się, że istnieje ścisły związek między morale grupy pracowników, a ich wydajnością pracy. Ścisłe badania wykazują jednak, że do tej pory nic pewnego nie stwierdzono 20. Obecny stan wiedzy jedna z grup naukowców podsumowała w następujący sposób 21:

Read the rest of this entry »

Zwrócenie uwagi na stosunki międzyludzkie

Umiejętność postępowania z ludźmi jest bardzo ważnym przymiotem osobistym umożliwiającym efektywne działanie w zorganizowanych grupach społecznych, szczególnie tam, gdzie tradycje demokratyczne są silne. Jest to bardzo istotne dla kierowników, gdyż realizują oni swoje zadania poprzez pracę innych ludzi. Kierując personelem muszą zwracać szczególną uwagę na poszanowanie godności osobistej podwładnych. Wydawałoby się, że takie sprawy jak: uprzejmość, zdrowy rozsądek oraz chęć zrozumienia punktu widzenia drugiej osoby są sprawami tak oczywistymi, że nie wymagają wspomnienia. A jednak są to właśnie elementy kształtujące wzajemny stosunek ludzi do siebie. Kierownicy powinni zalecić pracownikom, aby wszystkie nieporozumienia bezwzględnie wyjaśniali z zainteresowanymi osobami nie tylko ze względów grzecznościowych, lecz również po to, aby mogli uniknąć stawiania ich wobec faktów dokonanych.

Read the rest of this entry »

OKREŚLONA SYTUACJA A PROBLEM PRZEWODZENIA

Zwolennicy uzależniania przewodzenia od konkretnej sytuacji interesują się nie tyle teorią kierowania, ile stworzeniem nowych sposobów rozpoznawania przywódców. Wychodzą oni z założenia, że pewne ele-

Read the rest of this entry »

Szkolenie kadr kierowniczych wyższego szczebla

Metody szkolenia kierowników średniego szczebla przewidzianych do objęcia stanowisk kierowniczych wyższego szczebla wymagają zupełnie innego podejścia w przypadku szkolenia mistrzów i kierowników niższego szczebla. Dobrze zapowiadający się kierownik średniego szczebla powinien odznaczać się wieloma zaletami. Musiał wykazać się wyższym stopniem inteligencji, łatwością komunikowania się, umiejętnością stosowania naukowego podejścia do zagadnień oraz innymi umiejętnościami w dziedzinach wymagających odpowiedniej lotności umysłu. Dotychczasowe doświadczenia dały mu pogląd na pracę wewnątrz przedsiębiorstwa. Na zajmowanych dotąd wielu stanowiskach kierowniczych musiał wykazać, że potrafi planować, organizować, dobierać i szkolić podwładnych, kierować nimi tak, aby działanie zespołu było efektywne i skoordynowane, również musiał wykazać się znajomością procesu kontroli oraz udowodnić swoją operatywność.

Read the rest of this entry »

Planowanie prowadzi do oszczędności

To skoncentrowanie uwagi jest tym ważniejsze, że większość kierunków polityki, procedur i programów obejmuje swym zasięgiem różne wydziały. Jeśli nie określi się celów ogólnych, powstanie niebezpieczeństwo mnożenia się celów wydziałowych, które mogą nie być zgodne z celami całego przedsiębiorstwa. Właściwe planowanie skierowuje działalność międzywydziałową na jeden cel i w efekcie ogranicza pole swobodnego działania w opracowywaniu planów ściśle wydziałowych. Ma to również tę dodatkową zaletę, że zwraca uwagę na potrzeby wprowadzania zmian lub poszerzania planów. Kierownicy z reguły mają tendencję do zajmowania się iprzede wszystkim problemami dnia dzisiejszego zapominając o wpływie przyszłych wydarzeń na przedsiębiorstwo. Jeśli jednak tych, którzy planują zmusi się do stałego pamiętania o jasno wy- ' tyczonych celach, będą oni w dużo większym stopniu rozumieli konieczność zmian w planach.

Read the rest of this entry »

Motywacja podwładnych

Aby kierownik mógł wykazać się efektywną pracą, powinien tak wpływać na swych podwładnych, aby działali zgodnie z harmonogramem i jednomyślnie, co może zapewnić osiągnięcie celów grupy. Motywowanie oznacza pobudzanie ludzi do działania, a metody pobudzania nie są ludziom obce. Nie można powiedzieć, aby ludzkość zupełnie zrezygnowała z negatywnych form motywowania takich jak: kara fizyczna, utrata środków do życia, utrata wolności, degradacja i hańba i stosowała motywację pozytywną w rodzaju nagród za właściwe postępowanie. Na ogół stosuje się obie te metody, a wybór zależy od oceny fizycznych, psychicznych i społecznych potrzeb podwładnych. Negatywne metody motywacji pozbawią ludzi środków zaspokajania tych potrzeb podejście pozytywne daje zaspokajanie potrzeb w zamian za dostosowanie się do żądań zwierzchnika. W nowoczesnych badaniach psychologicznych nastawiono się na wyszukiwanie bardziej wyrafinowanych sposobów motywowania ludzi. Wyniki tych badań pracodawcy przyjęli z uznaniem widząc w nich nowe narzędzia do zwiększenia efektywności pracy zatrudnianych ludzi. Jednak niektóre z tych metod w sposób niebezpieczny zakładają traktowanie ludzi jak przedmiotów martwychn. Można sobie wyobrazić, że gdyby znano techniki, sposoby lub „przynęty”, które skłaniałyby ludzi do działania niezależnie od ich woli w sposób określony przez „przywódców”, ludzkość rzeczywiście byłaby zbiorem przedmiotów martwych. Łatwo byłoby zahipnotyzować człowieka, pozbawić go cech ludzkich i traktować jak maszynę. Mógłby być zmuszony do kupowania tego, co jest produkowane, głosowania tak, jak mu się każe, wykorzystywania swoich umiejętności wyłącznie do wykonywania przydzielonych mu zadań oraz do myślenia zgodnie z narzuconym sposobem.

Read the rest of this entry »

Źródła zaopatrzenia – materiały i części

Przede wszystkim jednak ważnym aspektem planowania jest to, jaką ilością siły roboczej dysponuje dany okręg i na jakich warunkach można angażować pracowników, II wojna światowa i rozwój przemysłu zbrojeniowego w całym kraju po jej zakończeniu, jak również stale wzrastające znaczenie związków zawodowych, poważnie wpłynęło na wyrównanie poziomu płac, podczas gdy przed II wojną światową w różnych rejonach kraju płace kształtowały się bardzo różnie. Pewne różnice istnieją również i obecnie i trzeba je brać pod uwagę w planowaniu. Faktem jest na przykład, że przedsiębiorstwo zlokalizowane w którymkolwiek z wielkich miast zmuszone jest płacić nieco wyższe stawki robotnikom i personelowi kierowniczemu, niż przedsiębiorstwa działające w mniejszych miastach. Mimo jednak, że zróżnicowanie płac nadal istnieje, można zauważyć tendencję do wyrównywania zarobków.

Read the rest of this entry »

ZASADA JEDNOOSOBOWEGO KIEROWNICTWA

Zwrócono tam uwa- gę, że przedsiębiorstwo musi być tak zorganizowane, aby podwładny był odpowiedzialny tylko wobec jednego zwierzchnika. Obecne rozważania dotyczą stosunku między kierownikiem wyższego szczebla a jego podwładnym.

Read the rest of this entry »

Techniki konsultatywne a jednostka

Konferencje oficjalne zwoływane są w miarę konieczności i nie odbywają się bez określonego celu. Zakres zagadnień omawianych na takich konferencjach zależy od składu osobowego. Na przykład dyrektor naczelny może chcieć wyjaśnić kierownikom wszystkich szczebli nowe kierunki polityki kadrowej lub kierownik wydziału może chcieć przeanalizować wykonanie planów z podległym personelem. W pierwszym przypadku podanie do wiadomości nowych kierunków polityki stanowi okazję do specjalnego zebrania. W drugim przypadku kierownicy oddziałów i wydziałów mogą zwoływać konferencje co jakiś z góry określony czas.

Read the rest of this entry »

WIELOKIERUNKOWE KONTAKTOWANIE SIĘ CZ. II

Każdy kierownik odpowiada za komunikowanie się podległego mu personelu z pracownikami innych wydziałów. Poza realizowaniem takich celów jak: wykonywanie planów oraz doskonalenie potencjalnej kadry kierowniczej, kierownicy wydziałów powinni zdawać sobie sprawę z tego, jak te wzajemne powiązania wpływają na ich pracę. Ilekroć podległy pracownik komunikuje się z jakimiś wydziałami, inni oceniają jego zwierzchnika. Koledzy zwierzchnika i ich podwładni wyrabiają sobie wówczas opinię o jego umiejętnościach w dziedzinie kierowania, polityki kadrowej, planowania i organizowania pracy. W tej sytuacji zwierzchnik może czuć się zupełnie bezradny, tak jak rodzice, którzy pragną, aby ich dziecko zrobiło dobre wrażenie na przyjaciołach nie mając jednocześnie całkowitej pewności, jak się dziecko zachowa.

Read the rest of this entry »