Badania przemysłowe,

Coraz bardziej użyteczne stają się w ostatnich latach analizy input-output dokonywane przez administrację państwową i ekonomistów. Analizy te wskazują na związki między gałęziami przemysłu i na ich udział w wytwarzaniu oraz ich udział w globalnej produkcji kraju. W latach powojennych obliczono z dużą dokładnością zakupy i zbyt jednej gałęzi przemysłu u drugiej u. Mimo że dane te dotyczą przeszłości i nie stanowią przewidywań, związki pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu oraz ich udział w globalnej produkcji nie zmieniają się w sposób gwałtowny. Można więc posługiwać się tymi wyliczeniami jako podstawą do przewidywań co do przyszłego popytu na produkcję danej gałęzi przemysłu na 3 lub 5 lat naprzód.

Badania przemysłowe, prowadzone przez różne instytucje państwowe i prywatne, a dotyczące zarówno przeszłości jak i przyszłości, mogą się okazać użyteczne dla opracowywania przesłanek planistycznych w danej gałęzi przemysłu. Niektóre z nich, na przykład badania dokonane przez President’s Material Policy Commission, zakończone w czerwcu 1952 roku1Z, zawierają przejrzystą ekspertyzę przyszłego zapotrzebowania na różne materiały. Inne zaś badania, na przykład przeprowadzone przez Office of Business Economics of the Department of Commerce, stanowią użyteczne źródło informacji o trendach wzrostu w przemyśle13.

Informacje na temat tych badań opublikowane jako Resources for Freedom w 5 tomach, Washington 1952, Government Printing Office. Badania te dotyczą przewidywanej produkcji i konsumpcji wybranych artykułów w roku 1975. u Zob. na przykład L. J. Paradiso i F. L. Hirt Growth Trends in the Economy, „Survey of Current Business”, t. 35, nr 1 (styczeń 1953), s. 5 -10. Poprawiony model na rok 1960 w porównaniu z danymi rzeczywistymi za rok 1951 (w miliardach dolarów wartości z roku 1951)

Leave a Reply