Brak koordynacji w planowaniu

Brak koordynacji w planowaniu wynikający z faktu, że kierownicy opierają się na różnych przesłankach, może być bardzo kosztowny dla przedsiębiorstwa. Przesłanki planistyczne należy więc uzgodnić. Ustalenie normy postępowania na przyszłość jest w dobrze pojętym planowaniu krokiem niezbędnym, nawet jeśli ta norma obejmuje kilka zestawów przesłanek z jednoczesną instrukcją opracowania zestawów planów dla każdego z nich. W wielu przedsiębiorstwach praktykuje się opracowanie wariantów planów na okres pokoju i wojny tak, aby przedsiębiorstwo było gotowe na każdą z tych ewentualności. Oczywiście przyjęty na przyszłość kierunek działania może być w zgodzie tylko z jednym zestawem przesłanek.

Ponieważ przyjęcie określonego zestawu przesłanek planistycznych jest ważne dla koordynacji planowania, sprawą zasadniczej wagi jest, aby wszyscy kierownicy, poczynając od najwyższego szczebla w przed- siębiorstwie, upewnili się, że ich podwładni rozumieją przesłanki, na podstawie których mają planować. W dobrze prowadzonych przedsiębiorstwach kierownictwo wyższego szczebla stara się o jednomyślność w ustalaniu przesłanek dla celów planistycznych, nawet gdyby naczelny dyrektor miał wymusić na swych różniących się poglądami podwładnych jednolitą decyzję co do przyszłości. W wielu przypadkach podstawowe przesłanki są dokładnie badane, często nawet podejmuje się szerokie badania ekonomiczne i inne. Rozważa się je również bardzo wnikliwie i dba o to, aby w ich ostatecznym ustaleniu wzięły udział „najtęższe” głowy przedsiębiorstwa. Nierzadko zdarza się, że naczelne kierownictwo zmusza kierowników wyższego szczebla, aby opracowali pewne wnioski co do przyszłości przedsiębiorstwa. Potem, w trakcie dyskusji, dochodzi się do podstawowych przesłanek, które są do przyjęcia dla wszystkich. Bez względu jednak na to, czy przyjmują je wszyscy czy nie, dyrektor przedsiębiorstwa nie może dopuścić do takiej sytuacji, aby jego bezpośredni podwładni planowali działalność podlegających im odcinków przedsiębiorstwa w oparciu o różne przesłanki.

Leave a Reply