Cechy dyscypliny

Dyscyplina czyli po prostu właściwe postępowanie jest warunkiem zabezpieczenia ciągłości interesów przedsiębiorstwa. Przeszłość nie ma większego znaczenia, chyba tylko jako lekcja poglądowa, ponieważ karanie podwładnego przez kierownika jest bezowocne wtedy, gdy dokonywane jest w celu upokorzenia go. Wydde pode j – ijTojiianejkęje dyscyplinarnjmaią seps wtedy, .gdy. prawadządopolep- szęniasgogQba_pQgtępownn.ia podwładnych.

Cechy właściwego postępowania. Jakość dyscypliny zależy od dwóch ważnych czynników. Pierwszy z nich to „największa siła, jaką zna historia ludzkości kształtująca dyscyplinę, a mianowicie siła wiary” 13. Dla zilustrowania tego Mooney powołuje się na historię kościoła i organizacji wojskowych. Na tej podstawie przyjmuje, że wiara wynika ze zrozumienia i uważa, że „kiedy robotnika i kierownika wiąże jednakowe pojmowanie wspólnego celu, osiąga się taki poziom dyscypliny, jakiego nie dałoby się osiągnąć innymi środkami”14. W armii amerykańskiej wykorzystywano tę zasadę w czasie II wojny światowej, kiedy cele poszczególnych akcji szczegółowo wyjaśniano oddziałom wyznaczonym do ich przeprowadzenia. Istnieje wiele dowodów na to, że niewłaściwe postępowanie wynika ze stanowiska kierowników wyrażającego się zasadą „nic im nie mów”. Lepsze wyniki można będzie uzyskać, gdy uda się nie tylko osiągnąć wzajemne zrozumienie, lecz również, gdy uda się zainteresować personel korzyściami z realizacji zadań pr z edsiębiorstwa.

Leave a Reply