CHARAKTER POLECEŃ CZ. II

Definicja słowa „polecenie” implikuje wreszcie, że polecenie musi być wykonane. Kierownik, który wykonuje zadania poprzez innych ludzi nie mógłby utrzymać się na swoim stanowisku, jeśli w skrajnych przypadkach nie miałby prawa zastosować sankcji w stosunku do podwładnego, bądź to odmawiającego wykonania polecenia, bądź wykonującego je w sposób niewłaściwy. Sankcją ostateczną jest utrata pracy. Zanim jednak do tego dojdzie, jest wiele możliwości pośrednich, które należy wykorzystać, np. przeniesienie do innego oddziału, czy przekazanie sprawy komisji rozjemczej. .

Prawo wydawnia poleceń. W przedsiębiorstwach amerykańskich prawo wydawania poleceń wynika z uprawnień objętych umową o pracę, a związanych z odpowiedzialnością podwładnego wobec przełożonego. Uprawnienia takie ma tylko bezpośredni zwierzchnik. Zatrudnia on podwładnego po to, aby wykonywał pewne zadania. Kierownik ma obowiązek wyjaśnić podwładnemu, jakich usług od niego wymaga oraz do zapłaty za te usługi w miarę ich wykonywania, lub po ich wykonaniu podwładny podejmuje się wykonywania określonej działalności i otrzymuje za nią wynagrodzenie. Kwestia, od kogo wyszła inicjatywa do zawarcia tego rodzaju umowy, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Umowa w każdym przypadku przewiduje, że pracodawca daje polecenia, a pracownik je wykonuje.

Wydawanie poleceń. Literatura na temat zarządzania zajmowała się dotychczas bardzo mało techniką wydawania poleceń, mimo że organizacje wojskowe zwróciły na ten problem szczególną uwagę24. Poniżej rozważymy takie zagadnienia jak: _załjęeLsjoslecenia, Lopa_pisemLa lub Ugina, oraz wydawaniapoleceń.

Leave a Reply