CHARAKTER POLECEŃ CZ. III

To, czy polecenie będzie ogólne czy bardziej szczegółowe, zależy od umiejętności kierownika, przewidywania przez niego okoliczności towarzyszących określonemu działaniu oraz jego znajomości reakcji podwładnego. Kierownicy, którzy mają sztywny punkt widzenia na delegowanie uprawnień, mają też tendencje do wydawania bardzo ściśle sprecyzowanych poleceń. Wychodzą oni z założenia, że mają jasny obraz tego, co należy zrobić oraz znają najlepsze sposoby wykonania. Co więcej, uważają oni, że podwładni powinni wykonywać zadania w określony sposób. Tego rodzaju kierownicy dokładnie kontrolują swoich podwładnych, a jedną z form tej kontroli jest wydawanie ścisłych poleceń.

W sytuacjach, w których nie ma możliwości przewidzenia wszystkich okoliczności towarzyszących, mogących wpłynąć na sposób wykonywania danego działania, polecenia będą na ogół miały charakter bardziej ogólny. Jeśli pewne zadanie będzie z konieczności wykonywane z dala od bezpośredniego nadzoru zwierzchnika, należy zwrócić szczególną uwagę, aby polecenie nie było zwężone.

Na przykład kierownicy regionalnych działów zbytu, kierownicy regionalnych filii przedsiębiorstw, lub przedstawiciele pracujący w dużej odległości od centrali siłą rzeczy pracują w myśl ogólnych dyrektyw, gdyż na taki czy inny sposób wykonania przydzielonych zadań wpływać może specyfika lokalnych warunków, nieprzewidziany przebieg negocjacji i wiele innych czynników.

Leave a Reply