CHARAKTER POLECEŃ

Polecenie jest ważnym narzędziem zarządzania stosowanym przez kierowników jv kierowaniu personelem bezpośrednio_im podległym. Polecenie jest specyficznym śro3kiem7źa pomocąlitórego poBudza się działanie, zmienia je lub zatrzymuje jest techniką stosowaną do „uruchamiania i zatrzymywania kół”, stanowi siłę mogącą uruchomić lub rozwiązać przedsiębiorstwo. Dokładne rozumienie znaczenia polecenia, jego zastosowania i ograniczeń jest bardzo ważne dla każdego kierownika.

Definicja polecenia. Słowo „polecenie” ma wiele różnych znaczeń, co można stwierdzić zaglądając do jakiegokolwiek słownika. Jako narzędzie kierowania polecenie rozumiane jest przez przedsiębiorców jako rozkaz wydany przez zwierzchnika żądającego od podwładnego działania lub zaprzestania działania w określonych okolicznościach. Wiele elementów tej definicji wymaga wyjaśnienia. Wydawanie poleceń ma swe źródło w osobistym powiązaniu między zwierzchnikiem a podwładnym, polegającym na możności bezpośredniego sprawowania władzy przez kierownika. Powiązania tego nie da się odwrócić. Nie może ono również istnieć między kierownikami na tym samym szczeblu, ani między kierownikiem jednego oddziału a personelem niższego szczebla w innym oddziale poza przypadkami, gdy kierownik ten ma nad nimi władzę funkcjonalną.

Definicja ta wykazuje również, że przedmiot działalności musi być ważny z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Nie precyzuje natomiast, jakie elementy mają się śkładać na to pojęcie. Z jednej strony nie ulega kwestii, że kierownik produkcji może żądać od podległych mu mistrzów, aby pracowali 9 godzin dziennie, z drugiej jednak strony można postawić zasadnicze pytanie, czy może on wydać mistrzom polecenie zabraniające im bratania się z podległymi robotnikami lub też czy kierownik działu zbytu ma prawo żądać od podległego mu kierownika sekcji reklamy, aby nieuczciwie informował klientów o walorach wyrobu. Polecenia tego rodzaju często się wydaje i prawie równie często wykonuje, mimo że mogą one spowodować bardzo nieprzyjemne reperkusje dla wszystkich zainteresowanych osób.

Leave a Reply