Delegowanie uprawnień podległemu kierownikowi

Delegowanie uprawnień. Delegowanie uprawnień podległemu kierownikowi pozostawia jeszcze więcej wątpliwości. Tego rodzaju delegowanie opiera się bardzo często na założeniu, że podwładny ma uprawnienia do wykonywania przydzielonych mu obowiązków. Ponieważ zakres pracy nie jest jasno określony, nie ulega kwestii, że osoba, której przydzielono zadania, będzie miała poważne trudności z właściwym zrozumieniem swoich uprawnień do wykonywania czegokolwiek. Na przykład w przypadku wspomnianego już pracownika działu zaopatrzenia trzeba sobie postawić pytanie, jak daleko może on się posunąć w załatwianiu reklamacji u dostawcy. Czy jest upoważniony do ustalania wysokości odszkodowania z tytułu reklamacji? Czy może podjąć decyzję o zerwaniu stosunków handlowych z dostawcą, którego towary nie mają odpowiedniej jakości? Czy może żądać lub zalecać oddanie sprawy do sądu? Jeśli nawet zwróci się o wyjaśnienie tych wątpliwości do swojego bezpośredniego zwierzchnika, nie jest pewne, czy je otrzyma.

Uprawnienia szerokie a uprawnienia zwężone. Kierownicy różnią się poglądami na temat nadawania swoim podwładnym szerokich czy wąskich uprawnień. Często nie jest to sprawą wyboru. Trzeba tu zapytać, jak dalece sprecyzowane mogą być delegowane uprawnienia.

Leave a Reply