Doskonalenie mistrzów

W rozdziale 16 zwrócono uwagę na fakt, że mistrzowie wywodzą się z kadr robotników. Fakt ten ma szczególne znaczenie dla doskonalenia mistrzów. Osoby wybrane spośród robotników mają często poważne braki w wykształceniu ogólnym, odznaczają się natomiast dużym doświadczeniem zdobytym w pracy, jak również umiejętnością wykonywania wyspecjalizowanych czynności. Ludzie ci mają również dużo entuzjazmu, ambicji oraz wrodzonej inteligencji.

Przyszłych mistrzów trzeba jednak poddać szkoleniu, które ma na celu uzupełnienie luk w ich wiadomościach i doświadczeniu oraz przystosowanie ich do sytuacji, w jakich się jeszcze dotychczas nie znajdowali. Ważną rzeczą jest rozwinięcie u nich pewnego stopnia umiejętności stosowania naukowych metod badań oraz łatwości komunikowania się, zrozumienia podstaw koordynacji oraz różnorodnych technik przewodzenia innymi. Nie 'bez znaczenia jest również, aby jak najlepiej poznali przedsiębiorstwo, jego politykę i cele, strukturę organizacyjną oraz wzajemne zależności poszczególnych komórek funkcjonalnych. Zaznajomienie z tajnikami samej pracy jest również ważne i jest obowiązkiem przyszłego zwierzchnika. Wewnętrzne przepisy przedsiębiorstwa oraz przyjęte procedury postępowania będą miały wpływ na jego pracę, toteż ważne jest, aby je sobie przyswoił. Trzeba jasno określić jego uprawnienia do angażowania, zwalniania lub karania podwładnych. Należy również podkreślić jego odpowiedzialność za szkolenie podwładnych. Kandydat na mistrza musi się również zapoznać z przydziałem pracy podległego mu odcinka, jego budżetem, kosztami, na które może wpływać, jak też i kontrolą, której podlega. t

Leave a Reply