Dostępność kapitałów – kontynuacja

Wbrew jednak temu, co ekonomiści nazywają „podażą” kapitału, a co wskazywałoby, że kapitał można zdobyć za odpowiednią cenę, na rynku kapitałowym istnieją w rzeczywistości poważne zakłócenia. Na przykład małe przedsiębiorstwo, którego właściciele na ogół nie chcą pozwolić, aby kontrola nad przedsiębiorstwem wymknęła się z ich rąk, musi opierać się na kapitale, jakim dysponują główni właściciele, na osiągniętych zyskach, pożyczkach pod zastaw, należnościach u odbiorców oraz niewielkich pożyczkach bankowych (przeznaczonych raczej na finansowanie bieżącej działalności niż inwestycji), a także na mniejszych pożyczkach od zaprzyjaźnionych osobistości i przedsię- biorstw oraz — w przypadku kontraktu państwowego — na pożyczce bankowej gwarantowanej przez państwo, jeśli istnieje możliwość spłacenia jej w ramach tego kontraktu. Nawet większe przedsiębiorstwa o ustalonej renomie, które mają możliwość finansowania przez wypuszczenie na rynek swych akcji, doświadczają przerw w zaopatrywaniu w kapitał. Prawie zawsze istnieje jakieś ograniczenie wysokości kwot, które można by zainwestować, wynikające bądź z zadłużeń, bądź z wartości środków trwałych, a ograniczenie to jest mniej lub bardziej dotkliwe, zależnie od prowadzenia przedsiębiorstwa, czy też od sytuacji finansowej na rynku w danym okresie.

Możliwość zdobycia kapitału stanowi często kluczową przesłankę zewnętrzną w planowaniu przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa granicę swych możliwości zdobycia kapitałów osiągają w bardzo (krótkim czasie, często nawet krótszym, niż chcą to przyznać właściciele pragnący ich rozbudowy. Autorzy często spotykali małe przedsiębiorstwa osiągające granice swoich możliwości rozwojowych, a często nawet przekraczające te granice z powodu niemożności zdobycia kapitału. Ponadto trudności wynikające często nie tyle z niemożliwości zdobycia kapitału, ile z faktu, że przedsiębiorstwa udzielające pożyczek żądają, zresztą słusznie, możliwości kontrolowania udzielanego kredytu, a z żądaniem tym trudno jest pogodzić się właścicielom przedsiębiorstwa.

Leave a Reply