Eastman Kodak Company

Aby zrozumieć techniki przewidywania, warto wiedzieć, co robią w tym zakresie niektóre większe przedsiębiorstwa. Eastman Kodak na przykład zatrudnia grupę pracowników, która przygotowuje prognozę ogólnych warunków rynkowych nazywaną „przypuszczeniem co do przyszłości”. Z tej przesłanki opartej na analizie ogólnych warunków działalności przemysłu wyprowadza się prognozę zbytu wyrobów przedsiębiorstwa. W tym momencie planiści biorą pod uwagę czynniki, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, które mogą wpłynąć na ogólny obraz przyszłości wymienić tu należy: ceny, zdolności produkcyjne, rynki, zmiany technologiczne, 'konkurencję oraz plany rozwoju zbytu. Czynniki te łączy się potem w prognozę zbytu.

Czytelnik nie powinien jednak odnieść wrażenia, że są to mechaniczne wyliczenia. Podstawowe założenia na przyszłość wynikają ze wspól-

Materiały dotyczące Eastman Kodak Company, Electric Storage Battery Company i SKF Industries pochodzą z artykułu pt. Streamlining the Sale Forecast, „Dun’s Review and Modern Industry”, sierpień 1953, s. 43-45. Inne ciekawe opisy znaleźć można w Forecasting in Industry, ed. cit. nych rozważań planistów i kierowników wyższego szczebla co do produkcji globalnej kraju, możliwości finansowych konsumentów, układu cen i innych podstawowych warunków ekonomicznych. Zanim prognoza zostanie ostatecznie zatwierdzona, wielokrotnie omawia się ją w przedsiębiorstwie ze specjalistami do spraw produkcji, reklamy, badań, kosztów i cen, aby upewnić się, że wszystkie czynniki zostały wzięte pod uwagę. Po tych wszystkich próbach prognozę zbytu przedkłada się komisji do spraw wyrobu, w której zasiada między innymi kilku wiceprezesów spółki. Gdy komisja zatwierdzi lub zmodyfikuje prognozę stanowi ona — już w formie dokumentu — przewodnik dla wszystkich kierowników w ich planowaniu finansowym i operacyjnym.

Leave a Reply