Efektywność planowania

Zrozumienie kompletności planowania wyjaśnia w dużym stopniu bezcelowość rozróżniania między ustalaniem kierunków polityki przedsiębiorstwa (opracowaniem wskazówek, jak należy myśleć przy podejmowaniu decyzji) a administrowaniem, czy rozróżnianiem między „kierownikiem” i „administratorem” czy „kontrolerem”. Mimo że jeden kierownik może mieć więcej i trudniejszej pracy planistycznej niż inny, lub — ze względu na swe uprawnienia i pozycję w strukturze organizacyjnej — określać bardziej zasadnicze i odnoszące się do większej części przedsiębiorstwa kierunki polityki, pozostaje nadal faktem oczywistym, że planowanie jest funkcją wszystkich kierowników bez względu na to, czy są oni dyrektorami naczelnymi czy mistrzami. Mistrz nadzorujący brygadę robotników drogowych lub robotników w fabryce planuje, mimo że działa w myśl ściśle sprecyzowanych poleceń i według ściśle określonych metod. Jest rzeczą ciekawą, że niektóre badania dotyczące zadowolenia z pracy wykazują, iż jednym z podstawowych czynników powodujących wybijanie się kierowników na niższym szczeblu organizacji jest ich umiejętność planowania 3.

Efektywność planowania. Plan jest efektywny wtedy, gdy realizując go osiąga się cel przy minimum niepożądanych konsekwencji i przy wynikach przewyższających koszty 4. Plan może być efektywny w tym sensie, że przyczynia się do osiągnięcia celów, lecz nie musi się to odbywać nadmiernie wysokim kosztem. Taka koncepcja efektywności opiera się na ogólnie przyjętym zrozumieniu nakładów i wyników

Koncepcja efektywności i wydajności w odniesieniu do współdziałania ludzi

Autorzy dziękują Chesterowi Barnardowi za tak dobre wyjaśnienie koncepcji efektywności i wydajności w odniesieniu do współdziałania ludzi. Zob. The Functions of the Executive, Cambridge 1938, Harvard University Press, s. 19 – 20. w dolarach, roboczogodzinach lub jednostkach produkcji z uwzględnieniem takich spraw, jak zadowolenie jednostki i grupy.

Wielu kierowników wprowadzało w życie plany takie, jak na przykład zakup pewnego typu samolotów przez linię lotniczą po koszcie wyższym od zysków inne przedsiębiorstwa wobec niepożądanych skutków, jakie przyniosła niepopulamość wyrobu na rynku, próbowały bezskutecznie osiągać swoje cele w taki sposób, jak jeden z wielkich producentów samochodów, który próbował zdobyć powojenny rynek podkreślając techniczne walory wozu a nie zwracając uwagi na jego wygląd. Plany mogą również okazać się nieefektywne w osiąganiu celów wtedy, gdy nie uwzględniają dążeń jednostki lub grupy. Pewien nowy dyrektor dużego przedsiębiorstwa, które pracowało na stratach, starał się doprowadzić do szybkiej reorganizacji i obniżki kosztów przez masowe i nie planowane zwolnienia kluczowego personelu. Wynikiem takich posunięć było obniżenie morale załogi, obawy, a nawet wręcz zniechęcenie, które spowodowało obniżkę wydajności pracy, co w konsekwencji dało jeszcze gorsze rezultaty i uniemożliwiło osiągnięcie celu działania. Wiele prób wprowadzania w przedsiębiorstwach programów doskonalenia i programów ocen pracowników zawiedzie ze względu na niechętny stosunek grupy do stosowanych metod, mimo że gdyby te metody zaakceptowano, mogłyby one pomóc w podniesieniu kwalifikacji personelu.

Leave a Reply