ELASTYCZNOŚĆ PLANOWANIA CZ. II

Mimo że w działalności gospodarczej z elastycznością wiążą się możliwości zmiany planów bez poważniejszych strat finansowych, nie można zapominać, że z brakiem elastyczności można spotkać się w sprawach innych niż finansowe. Często spotyka się brak elastyczności kierunków polityki i procedur, brak psychicznej giętkości u robotników i kierownictwa, sztywne stanowisko w sprawach społecznych i politycznych. Zjawiśka te bardzo przeszkadzają kierownictwu, które chce zmienić plany. ólii

Elastyczność stosować można tylko w pewnych granicach. Po pierwsze kierownik nie zawsze może tak długo zwlekać z decyzją związaną z planowaniem, aż upewni się, że kierunek działania jest prawidłowy. Decyzje muszą niejednokrotnie dotyczyć odległej przyszłości, podejmuje się je nie wiedząc, jak potoczą się zdarzenia. Można tu przytoczyć przykład General Petroleum Company, która zdecydowała się na budowę rafinerii na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku. Decyzję należało podjąć na pięć lat przed uruchomieniem rafinerii i z finansowego punktu widzenia w miejscu, z którego już nie można było zawrócić, przedsiębiorstwo znalazło się na kilka lat przed tym, zanim można było mieć pewność, że inwestycja będzie opłacalna.

Po drugie, zapewnienie elastyczności planowania może być tak kosztowne, że wynikające stąd korzyści nie zrównoważą nakładów. To, czy przedsiębiorstwo poświęci dodatkowe fundusze na modyfikację urządzeń specjalnych tak, aby można ich było używać w innych celach w przypadku, gdyby nie można ich było wykorzystać zgodnie z pierwotnymi zamiarami, zależeć będzie od kosztów tej modyfikacji oraz od tego, w jakim stopniu przedsięwzięcie to jest ryzykowne. Ponadto w wielu przedsiębiorstwach takich, jak na przykład Montgomery Ward, w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej 10 kierownictwo przeświadczone było, że najpewniejszym sposobem zapewnienia elastyczności jest trzymanie funduszów przedsiębiorstwa w gotówce okazało się następnie, że konkurencja zainwestowała fundusze w rozwój przedsiębiorstwa i tym samym zdobyła większą część rynków zbytu.

Leave a Reply