EWIDENCJA KADRY KIEROWNICZEJ CZ. III

Gdzie przechonrywać ewidencję kierowników. Biuro dyrektora do spraw programu doskonalenia będzie oczywiście prowadzić kartotekę centralną wszelkich danych od chwili przyjęcia, doboru, oceny oraz awansów kierowników na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. W biurze tym znajdą się również wszystkie dodatkowe analizy pracy kierownika na poprzednich stanowiskach łącznie z punktacją z arkuszy ocen.

Centralizacja informacji w tej dziedzinie nie powinna jednak przysłaniać poszczególnym kierownikom spojrzenia na sprawy związane z ich obowiązkiem doboru personelu w dziale, za który odpowiadają. Jednym z podstawowych obowiązków kierownika jest dopatrzenie, aby podległy mu personel składa! się tylko z osób najwyżej kwalifikowanych oraz aby każdy jego kierownik i również on sam .szkolił swojego następcę. Ten obowiązek może w znacznym stopniu ułatwić rejestrowanie odpowiednich danych dotyczących aktualnie zatrudnionych osób, ich prawdopodobnych następców oraz sposobów ich doskonalenia i awansowania. W tym celu kierownik każdego z działów może otrzymać od dyrektora do spraw programów doskonalenia wszystkie dane, jaki mu są potrzebne. Dane takie zawierają dla każdej z osób: 1) spis dotychczas zajmowanych stanowisk oraz możliwości na przyszłość, 2) informacje dotyczące oceny dotychczasowej działalności każdej z osób oraz stopnia przygotowania do awansu.

Na podstawie tych informacji każdy kierownik może wywiązać się ze swej odpowiedzialności wobec zwierzchnika, przedsiębiorstwa, a tym samym wobec społeczeństwa — za dobór i awansowanie zdolnych ludzi. ‘Jest to duża odpowiedzialność, ale jak pisał P. F. Drucker „z punktu widzenia ogółu umiejętności tworzenia przywódców przez przedsiębiorstwo jest ważniejsza od umiejętności produkowania wyrobów tanio i dobrze” 9.

Leave a Reply