GENEZA PRZEWODZENIA

Truizmem jest twierdzenie, że przewodzenie tzn. takie wpływanie na ludzi, aby dzięki ich pracy osiągać wspólne cele, nie byłoby potrzebne, gdyby poszczególne osoby były samowystarczalne. Jednak o pustelniku czy samotnym myśliwym nie można powiedzieć, że prowadzą życie przeciętnego człowieka. Od początku swego istnienia ludzie żyli w społecznościach, a to zaprzecza samowystarczalności. Wszędzie można znaleźć ludzi uczestniczących w zbiorowej działalności. Dlaczego tak się dzieje? Niewątpliwie dlatego, że grupa może osiągać cele niedostępne dla jednostki. Człowiek jako stworzenie słabe nie potrafiłby samotnie konkurować z innymi ludźmi i z konieczności podjął działanie grupowe, aby osiągnąć swe cele.

Przyczyny zbiorowej działalności. Antropologowie są zdania, że powstanie pierwszych wspólnot rodzinnych spowodowała konieczność zapewnienia jednostce możliwości obrony i zdobywania pożywienia. Ludzkość w dalszym ciągu łączy się w grupy dla tych samych celów, lecz w miarę rozwoju cywilizacji pojawiają się coraz to inne cele zbiorowej działalności. Duże i małe spółdzielnie stosując zasady podziału pracy przyczyniają się w efektywny sposób do zaspokojania nie tylko materialnych, lecz również psychicznych potrzeb człowieka.

Współdziałanie wymaga dużych poświęceń ze strony jednostki. Musi ona poświęcić swoją niezależność i swobodę, współpraca bowiem nierozerwalnie łączy się z dyscypliną. Czasem i jakością pracy jednostki żywo interesują się wszyscy członkowie grupy od tego, co, kiedy i jak wykona jednostka, zależą wyniki działalności całej grupy.

Leave a Reply