Inna metoda statystyczna

Inna metoda statystyczna, wychodząca zazwyczaj od wyszukania związków trendowych lub analizy korelacji polega na opracowaniu modelu matematycznego, który obrazuje związek między pewną liczbą. Na zbyt danego przedsiębiorstwa wpływa zazwyczaj wiele zmiennych. Jeśli ich wzajemne związki da się ustalić z odpowiednią dokładnością lub jeśli można przyjąć wiarygodne przypuszczenie dla wypełnienia luk w statystyce, można skonstruować model matematyczny o dużej użyteczności dla osoby dokonującej prognozy. Stosując tę metodę firma B. F. Goodrich Company stwierdziła, że liczbę sprzedanych opon samochodowych (z pominięciem opon do nowych samochodów) wylicza się mnożąc przez 4 liczbę samochodów będących w użyciu w okresie dwu lat, a następnie wynik koryguje się uwzględniając współczynnik zużycia opon i współczynnik poprawy jakości opon (w okresie 20 lat — od roku 1933 do 1953 — współczynnik ten wynosił l°/o rocznie)23.

Chociaż ze względu na wiarygodność metody statystyczne dostarczają najwartościowszych danych dla prognoz zbytu, w pewnych przedsiębiorstwach stosowanie ich ma swoje strony ujemne. Wymagają bowiem prowadzenia badań oraz zatrudnienia wykwalifikowanych statystyków, co może wiązać się z kosztami przekraczającymi możliwości małego przedsiębiorstwa. Nie zawsze poza tym można doszukać się korelacji, trendów czy matematycznych związków o odpowiednim stopniu prawdopodobieństwa. Wielu dostawców z przedsiębiorstw zbrojeniowych stwierdziło na przykład, że ich potencjał zbytu jest ściśle związany z takimi mglistymi czynnikami jak: strategia obronna, program inwestycyjny poszczególnych przedsiębiorstw, czy rozwój metod organizacji przemysłowej, a żaden z tych czynników nie wykazuje wyraźnej korelacji z danymi krajowymi lub dotyczącymi gałęzi przemysłu. Występują poza tym obawy, że kierownictwa przedsiębiorstw zechcą w zbyt wielkim stopniu opierać się na związkach statystycznych i wynikających z nich rezultatach i wskutek tego przeoczyć przyszłe zmiany, które można by przewidzieć posługując się rozsądkiem. W każdej metodzie statystycznej przeszłość stanowi zaledwie punkt wyjścia dla przewidywania przyszłości, a przyszłość nie musi być odbiciem przeszłości.

Leave a Reply