INNE PRZESŁANKI WEWNĘTRZNE

Mimo że prognoza zbytu stanowi podstawę do opracowywania większości planów przedsiębiorstwa, w przedsiębiorstwie możemy również wyszukać i inne przesłanki. Praktycznie rzecz biorąc, każda decyzja i każdy plan staje się przesłanką planistyczną dla budowy innych planów. Pewne precedensy kryją się w dotyczących polityki przedsiębiorstwa decyzjach podejmowanych z dnia na dzień, z roku na rok. Wszelkie decyzje dotyczące spraw takich jak: wyposażenie w maszyny, urządzenia i budynki, programy szkolenia, podział zysków, bodźce płacowe, są również przesłankami, na których opierać się muszą przyszłe plany. Niektóre z tych decyzji dotyczących polityki czy programu nie muszą mieć wpływu na przyszłe plany, gdyż trzeba zmieniać kierunki działania i politykę, a wiele z podjętych w przeszłości działań wykazuje brak podatności na zmiany. Inne zaś decyzje dotyczące polityki przedsiębiorstwa — na przykład zainwestowanie kapitałów w drogie specjalistyczne maszyny lub maszyny nadające się do produkcji wąskiego asortymentu wyrobów — mogą spowodować „uwięzienie” tak znacznej części kapitału przedsiębiorstwa, że uniemożliwi to elastyczne planowanie na przyszłość.

Liczba przesłanek planistycznych w przedsiębiorstwie równa się liczbie podjętych decyzji. Najważniejsze z nich można jednak podzielić na te, które dotyczą inwestycji kapitału, podstawowych kierunków przeszłej, bieżącej i wybiegającej w przyszłość polityki oraz czynników związanych z zaopatrzeniem pomijając omówione już czynniki wynikające z oddziaływania rynku.

Leave a Reply