Interpretacja polityki, sposobów postępowania i programów.

Kierownicy wyższego szczebla łatwo mogą się przekonać, że zrozumienie polityki, sposobów postępowania i programów przez ich podwładnych eliminuje dublowanie i brak koordynacji działania. Bez względu na to, czy pewne kierunki polityki zostały opracowane przez inne osoby, czy też przez kierownika danej komórki — jego podwładni będą je interpretować w różnoraki sposób i powodować tym samym nieporozumie- nie w trakcie działania. Niezmiernie trudno jest przedstawić kierunki polityki i programy w sposób jednoznaczny. Równie trudne jest jednoznaczne ich zrozumienie przez cały podległy personel.

Przy normalnym działaniu polegającym na wykonywaniu funkcji zgodnie z polityką i programan przedsiębiorstwa oraz z przyjętymi sposobami postępowania jest rzeczą nieuniknioną, że pracownicy napotykają dwuznaczności, niezgodności oraz niewłaściwe sposoby wykonywania zadań, co w rezultacie stwarza konieczność wprowadzenia zmian. .Powoduje to dezorientację pracowników. Jako dalsza konsekwencja występuje szukanie łatwiejszych dróg na własną rękę, indywidualne interpretowanie planów, lub żądanie natychmiastowych zmian. Rozsądny kierownik musi umieć przewidywać tego rodzaju sytuacje i wskazać swoim podwładnym odpowiednie sposoby postępowania w razie zmiany kierunków polityki i programów. Konieczne jest zwrócenie uwagi podwładnym, że często kierunki postępowania, które wydają się być właściwe, kolidują z interesami innych wydziałów. W tego rodzaju przypadkach zrozumiałe jest, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian musi być poprzedzone szczegółową analizą. Ważne jest również zwrócenie uwagi podwładnych na straty wynikające z samowolnego modyfikowania ogólnie przyjętych zasad postępowania i swoistej interpretacji zadań i poleceń. Z drugiej strony, efektywne kierowanie wiąże się z zachęcaniem podwładnych do wykrywania i informowania kierownictwa o konieczności zmian oraz o sposobach ich wprowadzania.. Wszystkie dobrze kierowane przedsiębiorstwa mają opracowany zbiór metod umożliwiających stosowanie elastycznej polityki, elastycznych sposobów postępowania i planowania, przy czym personel powinien być dokładnie poinformowany, jak należy je stosować.

Leave a Reply