Interpretacje kompetencji

Kierownik wyższego szczebla, który stwarza warunki umożliwiające jego podwładnym zrozumienie różnego rodzaju uprawnień wynikających z zajmowanych stanowisk, eliminuje tym samym przyczyny powstawania wielu trudnych sytuacji tak charakterystycznych dla wzajemnych stosunków między ludźmi. Jest to nie tylko kwestia przekazania w ręce podwładnego schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa oraz określenia zakresu kompetencji i odpowiedzialności, lecz również wyjaśnienie podwładnym różnych rodzajów uprawnień oraz nauczenie ich właściwego postępowania.

Duże korzyści mogą odnieść pracownicy, jeśli w przedsiębiorstwie rozumie się znaczenie jednoosobowego kierownictwa oraz niebezpieczeństwo mogące wyniknąć z działania przeciwstawiającego się jednoosobowemu kierownictwu przez osoby mające jakąś władzę i konieczne do jej wykonywania uprawnienia. Podwładny może znajdować się w takiej sytuacji, że wszystkie zadania i uprawnienia otrzymuje od swojego bezpośredniego zwierzchnika. Istnieją jednakże dziedziny, w których inni kierownicy mają — dzięki uprawnieniom funkcjonalnym — prawo decydowania, jak personel podległy innemu kierownikowi ma wykonywać pewne określone czynności. Niewątpliwie ważną jest rzeczą, aby zwrócić uwagę na te sprawy w celu uniknięcia przyszłych nieporozumień.

Często uprawnienia danego kierownika są niejasno sprecyzowane. Kierownicy mający uprawnienia liniowe nie zawsze rozumieją, że odnoszą się one tylko do ich bezpośrednich podwładnych, a nie do personelu podległego tymże podwładnym. Na przykład kierownik produkcji, któ- remu podlega kierownik komórki zaopatrzenia, nie ma władzy nad personelem tej komórki. Personel ten, jak i cały personel przedsiębiorstwa, objęty jest polityką i regułami pracy w przedsiębiorstwie i słusznie uważa kierownika komórki zaopatrzenia za swojego zwierzchnika.

Leave a Reply