ISTOTA PRZEWODZENIA

Podstawowym problemem przewodzenia jest doskonalenie tych umiejętności, które pozwalają kierownikowi skutecznie wpływać na podwładnych, aby dążyli do osiągnięcia określonych celów. Tak więc kierownik zainteresowany doskonaleniem swoich umiejętności wpływania na innych musi wiedzieć do czego dąży, rozumieć swoich podwładnych, znać okoliczności towarzyszące działaniu podległej mu grupy oraz znać techniki komunikowania się, przy 'których pomocy może wpływać na podwładnych.

Potrzeby zwierzchnika i podwładnych. Nigdy nie podawano w wątpliwość, że istoty ludzkie mają osobiste potrzeby, lecz dopiero w ostatnich dziesięcioleciach przestudiowano to zagadnienie i podzielono te potrzeby na fizyczne, psychiczne i społeczne. Udało się nawet wyodrębnić potrzeby w każdej z tych grup. Tak więc za podstawowe potrzeby fizyczne uznano opiekę, schronienie, wygody psychiczne — ciekawość i osiągnięcia intelektualne społeczne — przyjaźń, dobra wola i uznanie. Kierownicy nie mogliby działać sprawnie, gdyby nie brali pod uwagę tych elementów w procesie wpływania na innych.

Istota sytuacji. Sytuacja, w jakiej działają zarówno zwierzchnik jak i jego podwładni, ma cechy zarówno statyczne jak i dynamiczne i jedne i drugie wpływają zarówno na dobieranie bodźców przez kierownika, jak i na odzew ze strony podwładnych. Rozplanowanie wydziału, stanowisk pracy poszczególnych podwładnych oraz rodzaju samej pracy, stanowią ważne elementy w sytuacji statycznej. Zmiany rodzaju i zakresu pracy w sytuacji konkurencyjnej oraz nasilenie pracy (np. w okresie wojny) stanowią przykład sytuacji dynamicznej. Oceniając całą sytuację, kierownik będzie stosował wobec podwładnych takie bodźce, metody i sposoby, jakie uzna za najbardziej efektywne.

Leave a Reply