Istota zgodności celów pracownika z celami przedsiębiorstwa

Prowadzenie tego rodzaju polityki napotyka niewątpliwie pewne trudności. Zawsze będą istnieć podwładni, którzy przeceniają swoje umiejętności kierowania i którzy z tej właśnie przyczyny będą niezadowoleni z niewielkiego zakresu delegowanych im uprawnień. Są i tacy, którzy uważają się za całkowicie niezdolnych do dalszego kształcenia się i rozwijania. W obcowaniu z tą pierwszą kategorią podwładnych zwierzchnik będzie musiał wykazać się bezstronnością i szczerą chęcią poszerzania zakresu ich uprawnień w miarę pogłębiania się ich doświadczeń, Niestosowanie się do tej reguły może spowodować niezadowolenie wśród podwładnych i może doprowadzić do utraty przez przedsiębiorstwo tych osób, które rzeczywiście nadają się do doskonalenia. W stosunku do podwładnych o ograniczonych możliwościach rozwoju procedura jest prostsza. Oczywiście osób tych nie powinno się typować na stanowiska kierownicze. Jedyne słuszne rozwiązanie, to zdjęcie ich z tych stanowisk. Zwierzchnik powinien wówczas wytłumaczyć podwładnemu okoliczności biorąc na siebie winę za przydzielanie mu zadań przekraczających jego możliwości, a następnie znaleźć mu stanowisko, na którym da sobie radę. Można więc przesunąć go na stanowisko niekierownicze w tym samym oddziale, przenieść do innego oddziału lub też zwolnić z pracy. Zwierzchnik, który we właściwy sposób traktuje delegowanie uprawnień nie może pozwolić na to, aby podwładny nie nadający się na stanowisko kierownicze pełnił funkcję kierownika. Jeśli do tego dopuszcza, budzi to zawsze niezadowolenie wszystkich pracowników.

O konieczności kontroli związanej z delegowaniem uprawnień pisano już na s. 111. Wiele nieporozumień powstało wokół sprawy wyjaśniania istoty zgodności celów pracownika z celami przedsiębiorstwa. Różne zdania na ten temat są odbiciem różnych poglądów na współpracę w grupie. Zajęcie się problemami stosunków między przedsiębiorcą a pracownikiem i miejscem jednostki w społeczeństwie spowodowało powstanie wielu błędnych często poglądów.

Leave a Reply