JAK DALEKO NALEŻY WYBIEGAĆ W PRZYSZŁOŚĆ W PLANOWANIU

Czy planować należy krótko czy długoterminowo? Jak koordynować plany krótkofalowe z długofalowymi? Pytania te świadczą o tym, że planowanie może dotyczyć różnych okresów. W niektórych przypadkach może wystarczać planowanie na tydzień, podczas gdy w innych — najlepiej będzie planować na kilka lat. 'Nawet w tym samym przedsiębiorstwie można jednocześnie planować wykonanie różnych celów w różnym czasie.

Okres planowania w praktyce. National Industrial Conference Board (Krajowa Rada Przemysłowa) omawiając planowanie w przedsiębiorstwach za rok 1952 stwierdza 7, że -— jak można się było spodziewać — okresy planowania są różne w różnych przedsiębiorstwach. W pewnych przypadkach ,w planowaniu długofalowym ograniczano się do 2 lat, podczas gdy w innych planowano na dziesiątki lat. Najczęściej jednak jako okres planowania długofalowego występował okres 3-5 lat. W niewielu tylko przedsiębiorstwach planowano na okres krótszy niż rok. Ostatnie badania dowodzą istnienia tendencji do powszechniejszego stosowania planowania długofalowego oraz do wydłużania się okresu planowania. W badaniach przeprowadzonych przez McGraw-Hill Book Company w roku 1956 stwierdzono, że liczba dużych przedsiębiorstw planujących na 3 – 5 lat podwoiła się w ostatnich kilku latach oraz że nawet małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują planowanie długofalowe8. Około 1h badanych przedsiębiorstw podjęło planowanie długofalowe w ciągu ostatnich 2-3 lat. Coraz więcej przedsiębiorstw zaś opiera swoje plany na przewidywaniach dotyczących 10 – 20 lat.

Leave a Reply