KIEROWANIE A ORGANIZACJA NIEFORMALNA

Termin „organizacja nieformalna” oznacza grupę składającej się z 2 lub więcej osób spotykających się mniej lub bardziej regularnie w celu wymiany informacji czy plotek, dla przyjemności, lub w celu ustalenia wspólnych kierunków działania na przyszłość. Termin ten jest do pewnego stopnia niekonsekwentny, ponieważ regularność spotykania się oraz trwałość związku nasuwają podejrzenie, że grupa jest utworzona formalnie, gdy tymczasem nie ma ona żadnego związku z organizacją przedsiębiorstwa zatrudniającego te osoby, a działalność jej charakteryzuje przywództwo jednej osoby i poparcie reszty grupy.

Rodzaje. Jest rzeczą naturalną, że w zależności od celów 10 istnieje wiele rodzajów organizacji nieformalnych. Socjologowie sklasyfikowali je jako grupy osób zaprzyjaźnionych, kliki i podkliki. Pierwszą z tych grup łatwo jest rozpoznać dzięki wiele mówiącej nazwie. Należą do niej często dwie osoby, dla których wzajemne zrozumienie się jest rzeczą najważniejszą. Przyjaźnią się one zarówno w przedsiębiorstwie jak i poza nim, ale jednocześnie mogą mieć na celu przekazywanie informacji prawdziwych lub plotek, czy wzajemną pomoc w zdobywaniu wyższych stanowisk przez awans lub przez przesunięcia.

Kliki składają się z wybranych osób, zazwyczaj ściśle związanych rodzajem wykonywanej pracy. Typowymi przykładami są tu kliki w działach płac, kadr, głównego mechanika lub w dziale obróbki mechanicznej. Mogą to być również osoby pracujące w różnych działach, odczuwające potrzebę bliskiej współpracy z innymi. W niektórych przypadkach kilka grup na różnych szczeblach łączą wspólne interesy i wiążą się one ze sobą w celu zabezpieczenia tych interesów. Przyjęcie do takiej grupy wymaga zgody wszystkich członków. Każdą kandydaturę potencjalnego członka rozważa się bardzo starannie i przyjęcie następuje po dłuższych naradach.

Leave a Reply