KIEROWANIE, DYSCYPLINA I MORALE

Każdy kierownik musi interesować -i>iL__dysęypliną i_jgioraleswych podwładnych, gdyż czynniki Jtwmaja wielki wpływ _ na wydajność_kię- rowanego przez niego działu. Dyscyplina, czyli właściwe zachowanie się praeowmkaTzwiązanaesFYe stosowaniem się do obowiązującego regulaminu, przepisów oraz ogólnie przyjętych w społeczeństwie zasad postępowania. Na przykład ważną jest rzeczą, aby podwładni stawiali się punktualnie do pracy, stosowali się do zakazów niepalenia i niepicia, ubierali się odpowiednio, stosowali się do reguł obowiązujących przy wykonywaniu danej pracy, zachowywali się wobec innych w sposób ogólnie przyjęty w społeczeństwie oraz efektywnie wykonywali przynajmniej minimum zadań.

Morale jest zjawiskiem trudno uchwytnym. Mooney definiuje je jako „sumę kilku właściwości psychicznych obejmujących odwagę, męstwo, zdecydowanie, a przede wszystkim zaufanie” 10. Beishline wiąże morale z „odwagą, zaufaniem i entuzjazmem do wykonywania obowiązków” ll, Urwick natomiast sugeruje, że sprawdzianem morale jest wykluczanie niedbalstwa, maksymalna wydajność oraz wytrwałość12. Wydaje się więc, że morale jest wartością duchową odzwierciedlającą gorliwość i zaufanie. Podwładni o wysokim morale pracują z dużą pewnością siebie, objawiającą się zapałem do wykonywania zadań oraz ufnością we własne siły i zaufaniem do innych współpracowników, co sprawia, że praca grupy daje lepsze efekty. Jest to cecha złożona składa się na nią dobra dyscyplina oraz jednoosobowe kierownictwo. Jest to więc wynik efektywnego kierowania ludźmi przez poszczególnych zwierzchników. .

Leave a Reply