KIEROWANIE Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZANIA

Funkcja zarządzania polegająca na kierowaniu obejmuje między innymi problemy związane z organizowaniem pracy grupy w celu zrealizowania zadań stojących przed tą grupą. W związku z tym podstawowe problemy kierowania wiążą się z nadaniem kierunku postępowaniu ludzi. Jak stwierdził Herbert A. Simon „sposób postępowania jednostek jest narzędziem osiągnięcia celu danej organizacji” h

Obowiązkiem zwierzchnika jest powiązanie działalności podwładnych w taki sposób, aby praca ich w oddziale czy wydziale była skoordynowana, aby umieli współpracować z innymi osobami zatrudnionymi w przedsiębiorstwie oraz aby postępowali — zarówno w pracy jak i poza nią — w sposób akceptowany przez społeczeństwo. Wszyst-— kie opinie o kierowaniu są w rezultacie zgodne co do tego. Że należy w _taki.-posób__ wpływać na zachowanie się „podległego personelu, aby stosował sie on ?stawianych, _mu wymagań. Kierownik musi umieć przewodzić, jeśli praca jego ma dać pożądane wyniki. Koordynację umożliwi umiejętne organizowanie, planowanie, kontrola i dobieranie odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska. Praca jego .polega na umiejętności wiązania interesów osobistych podległego mu personelu z interesami przedsiębiorstwa.

W związku z tym opinie na temat kierowania, to znaczy przewodzenia i kontrolowania podległego personelu, są różnorakie. Istnieją lepsze i gorsze sposoby zarządzania oraz różne ich stopnie. Kierownik powinien zdawać sobie z tego sprawę, wybierać najbardziej efektywne i odpowiednie metody oraz stwarzać właściwy klimat do kontaktów z pracownikami.

Leave a Reply