Kierownik niższego szczebla jako kandydat na wyższe stanowsiko

Osoby, które w ciągu 5-10 lat zyskały sobie dobrą opinię jako kierownicy niższego szczebla, lub też jako inżynierowie czy księgowi, stanowią dobry materiał na kierowników średniego szczebla. Ważną jest rzeczą, czy osoby te zechcą zostać kierownikami. Jeśli chcą — we właściwie opracowanym programie doskonalenia można przewidzieć, kiedy nadejdzie odpowiednia pora do oddelegowania ich do ośrodków doskonalenia kadr. W kilku uniwersytetach prowadzi się kursy z dziedziny zarządzania, które mogą być bardzo przydatne. American Management Association prowadzi również wiele kursów mających na celu doskonalenie personelu. Jeżeli w przedsiębiorstwie jest wielu kandydatów na kierowników, można zaangażować instruktora szkoleniowego.

Po przeszkoleniu na tego rodzaju kursach kandydaci są przygotowani do doskonalenia się w samym zakładzie rozszerzając swe doświadczenia na różnych stanowiskach średniego szczebla. Łatwo jest dobrać wtedy odpowiednich ludzi na kierowników zaopatrzenia, planowania operatywnego i innych podobnych działów. Spośród tych, którzy wykażą się wybitnymi uzdolnieniami można dobrać kandydatów na wyższe stanowiska kierownicze. Kandydatów tych można by doskonalić zapewniając im udział w pracach komisji na szczeblu dyrekcji, umożliwiając reprezentowanie przedsiębiorstwa na zewnątrz oraz nominując ich na kierowników komórek funkcjonalnych.

Leave a Reply