Kierunki polityki również są planami

To, że motywem działania kierownictwa jest jego troska o zabezpieczenie swej przyszłości, spotyka się w przedsiębiorstwach o wiele częściej niż się sądzi, a także często to właśnie jest celem planowania. Nie należy się także dziwić, że osoby odpowiedzialne ,za kierowanie przedsiębiorstwem często nie mogą korzystać z plonów, jakie dają zyski osiągane dzięki podjęciu ryzyka. Motyw ten nie występuje zresztą w przedsiębiorstwach wyłącznie u kierowników najwyższego szczebla. Wielu kierowników wydziałów i oddziałów tak kieruje działalnością swych komórek, aby osiągnąć swój cel — utrzymać własne stanowiska kierownicze.

Kierunki polityki. Kierunki polityki również są planami. Są to ogólne stwierdzenia lub określenias, które nadają odpowiedni kierunek rozumowaniu podwładnych przy podejmowaniu decyzji w różnorodnych komórkach przedsiębiorstwa. Mimo że — ze względu na potrzebę jasnego .postawienia sprawy — uczyniono rozróżnienie między celami a kierunkami polityki, oczywiste jest chyba, że cele przedsiębiorstwa są jednocześnie kierunkami jego polityki, gdyż stanowią podstawowy drogowskaz w myśleniu i działaniu. Kierunki polityki mają co najmniej tyle samo poziomów co struktura organizacyjna, poczynając od podstawowych kierunków polityki całego przedsiębiorstwa przez kierunki polityki wydziałów, aż do tych, które dotyczą najmniejszych komórek w strukturze organizacyjnej. Kierunki polityki istnieją głównie dlatego, że kierownicy różnych szczebli uprawnieni są do podejmowania decyzji, a decyzje te będą się mieściły w ogólnych celach i planach wtedy, gdy opierać się będą na wytycznych wynikających z polityki.

Leave a Reply