Kilka wariantów gospodarki USA na rok 1960

Wychodząc od obliczenia globalnej produkcji kraju w raporcie tym przedstawiono kilka wariantów gospodarki USA na rok 1960 opartych o analizę trendów i przypuszczeń, wśród których najważniejsze było przypuszczenie, że wydatki zbrojeniowe osiągną sumę 40 miliardów do-

Wiele założeń tego opracowania szeroko dyskutowano i jego rezultaty nie mogą być uważane za ogólnie przyjęte. Niektórzy planiści uznają je za nierealnie wysokie, podczas gdy inni traktują je jako konserwatywnie niskie. larów. Łącząc różne cechy różnych modeli w taki sposób, aby dały one „racjonalny i poparty dowodami wzór wzrostu ekonomicznego”, raport zawiera „poprawiony” model pełnego zatrudnienia w 1960 przedstawiony w tablicy 9.

Tablica 9, jak też i założenia, na podstawie których ją sporządzono, to interesujący przykład zastosowania techniki opartej na obliczeniu dochodu narodowego do określenia, jak wyglądać będzie gospodarka kraju w pewnych określonych warunkach. W zależności od tego, z jaką dokładnością przewidziano te warunki, model staje się przewidywaniem. W każdym jednak przypadku daje on pojęcie o czynnikach decydujących o gospodarce kraju i może być użyteczny w dokonywaniu przewidywań w przedsiębiorstwach.

Oczywiście poza przewidywaniami co do dochodu narodowego i zatrudnienia, dana gałąź przemysłu czy zaliczające się do niej przedsiębiorstwo musi mieć możliwość przekształcenia tych informacji, aby określić, jaki wpływ mają te czynniki na politykę danej gałęzi przemysłu i danego przedsiębiorstwa.

Leave a Reply