Komisje oceniające

Uwzględniane w ocenie czynnniki różnią się nie tylko co do charak- teru, lecz i pod względem jakości. Im wyższe jest stanowisko ocenianego, tym trudniej jest mierzyć efektywność jego pracy, tym samym osoby oceniające nie mają wystarczającej liczby wskaźników. Przed wydawaniem ocen niesprawiedliwych i kierowaniem się osobistymi animozjami można zabezpieczyć się zwiększając liczbę członków komisji oceniającej.

Komisje oceniające. Znaczenie oceny kierowników wyższego szczebla dla przedsiębiorstwa wymaga, aby komisja oceniająca składała się z kilku przynajmniej przełożonych kandydata na wyższe stanowisko kierownicze. Grupa ta powinna składać się z bezpośredniego zwierzchnika kandydata, z jego zwierzchnika oraz dwu do czterech innych kierowników wyższego szczebla. Osoby te mogły, lecz nie musiały mieć kontaktu z kandydatem. Opinie osób, które go nie znają, często są szczególnie ważne ze względu na ich obiektywność.

Ocenę kandydat powinien przedyskutować ze swym bezpośrednim zwierzchnikiem. Każdy oceniany dowie się w ten sposób, jak został oceniony, czego się od niego oczekuje. Będzie to dla niego również bodźcem do zlikwidowania niedociągnięć. Przedsiębiorstwo zyskuje na tym, gdyż wyłania się osoby o potencjalnych możliwościach awansowania i można dobierać im zadania w sposób nieprzypadkowy zapewniając im zdobycie dalszych doświadczeń. W ten sposób zmniejsza się do minimum ryzyko słabego kierownictwa na przyszłość.

Leave a Reply