Cele i zadania Mrągowskiego Centrum Kształcenia

 • Centrum prowadzi ustawiczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych.
 • Do zadań Centrum w zakresie kształcenia ustawicznego należą w szczególności:
  • kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w szkołach wchodzących w skład Centrum i w formach pozaszkolnych.
  • opracowywanie i wydawanie skryptów, poradników oraz innych materiałów metodycznych dla słuchaczy.
  • doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, w szczególności w zakresie kształcenia dokształcania i doskonalenia osób dorosłych.
  • udzielanie pomocy organizacyjnej, metodycznej i dydaktycznej organizatorom ustawicznego kształcenia, dokształcania i doskonalenia.
  • współpraca z organizatorami kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą.
  • współpraca z urzędami pracy i pracodawcami w zakresie rekwalifikacji kadr.
 • Centrum w zakresie kształcenia ustawicznego ponadto:
  • prowadzi doskonalenie nauczycieli i wykładowców zatrudnionych w Centrum i innych placówkach, a także w szkołach, w zakresie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych.
  • opracowuje i wydaje materiały dydaktyczne dla nauczycieli i wykładowców.
  • opracowuje i upowszechnia nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne oraz organizacyjne w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych.
  • gromadzi informacje naukowo-techniczne dla potrzeb kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków kształcenia, dokształcania i doskonalenia prowadzonych przez Centrum.
 • Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty (tekst jednolity: DZ. U, z 1996 r. Nr 67, póz. 329 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności:
  • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i zdobycia tytułu technika w zawodzie.
  • przygotowuje słuchaczy pod względem wiedzy, umiejętności współżycia i podejmowania decyzji do pełnienia różnych ról w ciągle przekształcającym się społeczeństwie.
  • wyposaża słuchaczy w wiedzę ogólną zawodową i umiejętności związane z określonym zawodem i specjalnością.
  • kształtuje i utrwala w świadomości słuchaczy pozytywny stosunek do obowiązków, szacunek do pracy, fachowość i kompetencje.
  • umożliwia absolwentom dokonywanie świadomego wyboru dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu:
   • rozbudza potrzeby samokształcenia
   • ukazuje niezbędność udziału w pracy dla szkoły, środowiska i gospodarki narodowej
  • sprawuje opiekę nad słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb i przeciwdziała wszelkiego rodzaju patologiom i przejawom naruszania norm prawnych.
  • umożliwia słuchaczom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
  • udziela słuchaczom pomocy psychologicznej i pedagogicznej jako:
   • indywidualna pomoc nauczyciela
   • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
  • umożliwia rozwijanie zainteresowań słuchaczy:
   • realizowanie indywidualnych programów nauczania
   • stworzenie warunków do rozwijania samorządowych form życia
   • kształtowanie pozytywnych motywacji do nauki
  • zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy na zajęciach.
  • Promuje zasady zdrowego stylu życia.
 • Centrum może prowadzić pozaszkolne formy kształcenia umożliwiające spełnienie obowiązku nauki.
 • Centrum realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego uczniów, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu.
 • Do zadań Centrum w zakresie kształcenia praktycznego należy:
  • prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu.
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przysposobienia do pracy dla uczniów gimnazjów.
 • Centrum w zakresie kształcenia praktycznego może ponadto prowadzić:
  • doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, w zakresie nowoczesnych techniki, technologii.
  • kursy umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych.
  • zajęcia uzupełniające w zakresie zawodu dla młodocianych.
  • kształcenie w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego.
  • pozaszkolne formy kształcenia umożliwiające spełnianie obowiązku nauki.