Kwalifikacja: PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI AU.35

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA 331403

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie technik ekonomista w formie kursu kwalifikacyjnego: Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 1. organizowanie działalności,
 2. kadry i płace,
 3. planowanie, analiza i sprawozdawczość.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 2 semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu - piątek, sobota, niedziela

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.   Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w systemie egzaminów zewnętrznych.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji „Prowadzenie rachunkowości AU.36” oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/, może uzyskać tytuł TECHNIKA EKONOMISTY.

Słuchacz po ukończeniu kursu może pracować we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, banki, zakłady budżetowe, prowadzić własną działalność gospodarcza, konsulting.

PLAN NAUCZANIA

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 2. Podstawy działalności gospodarczej.
 3. Język obcy zawodowy.
 4. Podstawy komunikacji społecznej.
 5. Organizacja pracy zespołu.
 6. Podstawy ekonomii.
 7. Technika pracy biurowej.
 8. Statystyka.
 9. Organizowanie działalności.
 10. Kadry i płace.
 11. Planowanie, analiza i sprawozdawczość.

Praktyki zawodowe –120 godzin (3 tygodnie) Wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Mrągowskim Centrum Kształcenia.