Kwalifikacja: PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ RL.3

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE ROLNIK 613003

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie rolnik w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 2. prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 3. prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
 4. obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 2 semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu -piątek, sobota, niedziela

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.   Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji, „Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej RL.16” oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/może uzyskać tytuł TECHNIKA ROLNIKA oraz kurs „Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie R6” uzyskać dyplom TECHNIKA AGROBIZNESU.

Słuchacz po ukończeniu kursu może wykonywać prace związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich.

PLAN NAUCZANIA

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Produkcja roślinna
 3. Produkcja zwierzęca
 4. Technika w rolnictwie
 5. Język obcy w rolnictwie
 6. Przepisy ruchu drogowego
 7. Podstawy działalności gospodarczej
 8. Zajęcia praktyczne

Wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Mrągowskim Centrum Kształcenia.