kwalifikacja: SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW TG.7

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE KUCHARZ 512001

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie kucharz w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  1. przechowywania żywności;
  2. sporządzania i potraw i napojów
  3. ekspedycja potraw i napojów

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 2 semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu -piątek, sobota, niedziela

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.   Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.  Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych TG.16” oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/, może uzyskać tytuł TECHNIKA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Słuchacz po ukończeniu kursu może pracować w zakładach gastronomicznych typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracjach hotelowych i gastronomii sieciowej, w firmach cateringowych, w gastronomii na statkach lub w innych środkach transportu, może prowadzić własną działalność gospodarczą

PLAN NAUCZANIA

  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
  2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zawodzie
  3. Język obcy zawodowy
  4. Towaroznawstwo żywności
  5. Podstawy żywienia człowieka
  6. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
  7. Technologia gastronomiczna

Wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Mrągowskim Centrum Kształcenia