Metoda „trendowo-cykliczna” – kontynuacja

Prawie każdy, kto dokonywał tego rodzaju przewidywań doszedł do wniosku, że stosując tę metodę napotyka się zadziwiająco ścisłe korelacje. Jeśli stwierdzi się, że współczynnik 'korelacji między przewożonymi tonomilami, a globalną produkcją w cenach porównywalnych wynosi 0,98 w okresie 30 lat, jest to fakt znamienny, W pewnym przypadku przedsiębiorstwo produkujące farmaceutyki po przeprowadzeniu dogłębnych badań odkryło, że całkowita wielkość zbytu w tej gałęzi przemysłu wykazuje ścisły związek z dochodem konsumentów oraz że przewidywania na okres 14 miesięcy oparte na tych związkach mieszczą się w granicach błędu równego 2%2Z. Można wymienić i inne przykłady podobnie ścisłych związków. I tak wiele przedsiębiorstw stwierdziło, że ich zbyt w większym stopniu niż zbyt całej gałęzi przemysłu wykazuje ścisły związek z jakimś wskaźnikiem ogólnonarodowym. Zadaniem dokonującego przewidywań jest oczywiście zbadanie różnych związków z ich wyprzedzeniami i opóźnieniami w celu znalezienia tego związku, który posłuży jako wskaźnik dla przyszłego zbytu przedsiębiorstwa.

Leave a Reply