METODY PRZEWIDYWANIA ZBYTU

Ocena taymkająca z opinii kierovmictwa. Metody stosowane w przewidywaniach zbytu można sklasyfikować następująco: metoda oceny wynikającej z opinii kierowników, metoda oceny opartej na opiniach personelu zbytu, metody statystyczne i metody oparte na dedukcji10. Metoda oparta na ocenie wynikającej z opinii kierownictwa jest chyba najstarsza i najprostsza, gdyż polega ona po prostu na zsumowaniu wypowiedzianych opinii i znalezieniu średniej, przy czym opinie te mogą być li tylko subiektywnymi przekonaniami kierowników wyższego szczebla. W większości przypadków ostateczna ocena jest po prostu

Wiele materiałów zaczerpnięto z opracowania dokonanego przez National Industrial Conférence Board pt. Forecasting in Industry. Ciekawe jest porównanie metod tam wymienionych z metodami zastosowanymi w opracowaniu publikowanym przez „Business Week” (24 września 1955, s. 90 -122). Sprawozdanie to dzieli techniki przewidywań na takie, w których planista opiera się na znanych faktach z zaszłości lub na dobrze prowadzonym wywiadzie odnośnie planów odbiorców, na metodzie nazwanej „z żołędzi dęby”, w której planista wychodzi z założenia, że przyszłość nie jest co prawda identyczna z zaszłością, niemniej jednak z niej wynika oraz na metodzie „probówki”, w której przyszłość przewidywana jest drogą badania świata zewnętrznego, ustalania prawd podstawowych i wykorzystania ich do przewidywania, jak potoczą się wydarzenia w przyszłości. Interesującym wariantem metody „probówki” jest technika przewidywania nazwana techniką „zgubionego konia”. Technika ta przypisywana Sydney Alexandrowi z Columbia Broadcasting System oparta jest na starym dowcipie na temat najlepszego sposobu znalezienia zagubionego konia. Dowcip polega na tym że zgubiwszy konia należy udać się w miejsce, gdzie on zaginął i zapytać się samego siebie: „co bym zrobił, gdybym był koniem?”. Techniką tą zajmujemy się omawiając metodę opartą na dedukcji. opinią prezesa, który — oprócz własnych rozważań — wziął pod uwagę opinie pozostałych kierowników. W innych przypadkach opracowuje się zebrane opinie, a wynikającą z nich średnią przyjmuje się za reprezentatywną prognozę. Jak wskazała National Industrial Conference Board, bardzo często zdarza się, że proces ten jest niczym więcej jak grupowym zgadywaniem rzadko natomiast tak przygotowana prognoza opiera się na rozsądnych ocenach doświadczonych kierowników, którzy uprzednio przestudiowali czynniki wpływające na zbyt przedsiębiorstwa 20.

Leave a Reply