Motywacja podwładnych

Aby kierownik mógł wykazać się efektywną pracą, powinien tak wpływać na swych podwładnych, aby działali zgodnie z harmonogramem i jednomyślnie, co może zapewnić osiągnięcie celów grupy. Motywowanie oznacza pobudzanie ludzi do działania, a metody pobudzania nie są ludziom obce. Nie można powiedzieć, aby ludzkość zupełnie zrezygnowała z negatywnych form motywowania takich jak: kara fizyczna, utrata środków do życia, utrata wolności, degradacja i hańba i stosowała motywację pozytywną w rodzaju nagród za właściwe postępowanie. Na ogół stosuje się obie te metody, a wybór zależy od oceny fizycznych, psychicznych i społecznych potrzeb podwładnych. Negatywne metody motywacji pozbawią ludzi środków zaspokajania tych potrzeb podejście pozytywne daje zaspokajanie potrzeb w zamian za dostosowanie się do żądań zwierzchnika. W nowoczesnych badaniach psychologicznych nastawiono się na wyszukiwanie bardziej wyrafinowanych sposobów motywowania ludzi. Wyniki tych badań pracodawcy przyjęli z uznaniem widząc w nich nowe narzędzia do zwiększenia efektywności pracy zatrudnianych ludzi. Jednak niektóre z tych metod w sposób niebezpieczny zakładają traktowanie ludzi jak przedmiotów martwychn. Można sobie wyobrazić, że gdyby znano techniki, sposoby lub „przynęty”, które skłaniałyby ludzi do działania niezależnie od ich woli w sposób określony przez „przywódców”, ludzkość rzeczywiście byłaby zbiorem przedmiotów martwych. Łatwo byłoby zahipnotyzować człowieka, pozbawić go cech ludzkich i traktować jak maszynę. Mógłby być zmuszony do kupowania tego, co jest produkowane, głosowania tak, jak mu się każe, wykorzystywania swoich umiejętności wyłącznie do wykonywania przydzielonych mu zadań oraz do myślenia zgodnie z narzuconym sposobem.

Leave a Reply