Naruszanie zasad otwartej konkurencji w awansowaniu

Naruszanie zasad otwartej konkurencji w awansowaniu doprowadziło wiele przedsiębiorstw do mianowania na kierownicze stanowiska osób, których umiejętności były wątpliwe. Mimo że względy 'Społeczne przemawiają za awansowaniem kierowników spośród personelu przedsię- borstwa, zwierzchnik odpowiedzialny za awanse musi umieć obronić się przed tego rodzaju naciskami wtedy, gdy istnieje możliwość zaangażowania z zewnątrz lepszego kandydata. Gdy tak nie postępuje, znaczy to, że nie ma możliwości wywiązywania się ze swoich obowiązków wobec akcjonariuszy, personelu przedsiębiorstwa i ogółu społeczeństwa interesy ich nie mogą być bowiem we właściwy sposób strzeżone przez miernotę.

Dla dobra doskonalenia kadr podejmuje się bardzo różnorodną działalność z czego można by wnioskować, że cele są również różnorakie. Doskonalenie kadr jednak oznacza tylko jedno, a mianowicie: rozwijanie umiejętności kierowników w wykonywaniu ich funkcji. W konsekwencji będzie to zawsze proces nauczania mający na celu przezwyciężanie pewnych występujących w pracy poszczególnych kierowników słabości i niedociągnięć w miarę wykrywania ich dzięki odpowiednio zorganizowanym metodom oceny. Odpowiedzialność za doskonalenie kierowników spoczywa na barkach naczelnego kierownictwa, które w miarę potrzeby będzie współpracować z poszczególnymi podwładnymi. Szkolenie w grupach jest często ekonomiczne wtedy, gdy braki tego samego typu wykazuje większa liczba kierowników.

Leave a Reply