Ocenianie cech przywódców

Wreszcie przywódca musi doceniać znaczenie współdziałania. Ci, którzy w efektywny sposób spełniają rolę przywódców są — zgodnie z definicją — osobami, które potrafiły nakłonić grupę do współdziałania. Teoretycy nie mogą jednak na podstawie tych doświadczeń oceniać, czy przywódcy ci potrafią udzielać się społecznie. Nie stwierdzono bowiem związku między tymi czynnikami.

Ocenianie cech przywódców. Nie ma obecnie żadnego miernika, przy pomocy którego można by oceniać wspólne cechy charakterystyczne przywódców. Liczby cech i tego, do jakiego stopnia powinny być doskonałe w określonych przypadkach, nie znamy. Nie wiemy również, czy mogą one zastępować jedna drugą. Nie wiadomo także, czy poszczególni przywódcy powinni mieć te cechy w różnych proporcjach. Wszystkie te sprawy mają niewątpliwie olbrzymie znaczenie, nie tylko z naukowego punktu widzenia, lecz również dla osoby odpowiedzialnej za dobór potencjalnych przywódców.

Przekazywanie umiejętności przewodzenia. Z subiektywnego punktu widzenia może się wydawać, że umiejętności przewodzenia łatwo jest przekazywać, gdyż uważa się, że potrafią to robić osoby o nieprzeciętnych walorach umysłowych odznaczające się chęcią przewodzenia oraz innymi podobnymi cechami osobistymi. Badania psychologiczne podają jednak w wątpliwość to przypuszczenie 15. Uważa się obecnie, że w podobnych sytuacjach przywódcy wykazują się podobną sprawnością, lecz z drugiej strony — w odmiennych sytuacjach wykorzystują różne umiejętności w odmienny sposób.

Leave a Reply