Ogólne warunki działania przemysłu a przedsiębiorstwo

Z powyższych rozważań jasno wynika, że przedsiębiorstwo musi określić, w jaki sposób ogólne warunki działania przemysłu oddziaływać będą na jego problemy i plany. Jest to równie ważne jak trudne. Większość kierownictw zna jednak związki swych przedsiębiorstw z gałęzią przemysłu, w której działa i — jeśli potrafi przewidzieć działanie całej gałęzi — zdobędzie jednocześnie dane w dużym stopniu określające przyszłość ich własnych przedsiębiorstw. Trudnym problemem jest często ustalenie wpływu ogólnych warunków na gałąź przemysłu, w której działa przedsiębiorstwo.

Podstawowe związki danej gałęzi przemysłu z dochodem narodowym, tygodniem pracy, zaludnieniem, jak też i inne czynniki składające się na ogólne warunki działalności trzeba badać stale i te badania mogą umożliwić planiście interpretację rozwoju przemysłu i zmian w charakterze gospodarki kraju. Zapotrzebowanie na transport towarów ma na przykład wyraźny związek z produkcją globalną, podczas gdy transport pasażerski ma związek z dochodem narodowym. Jednak dyrektor przedsiębiorstwa kolejowego, który w roku 1920 nie brał pod uwagę wzrostu liczby samochodów osobowych i ciężarowych lub taki, który w roku 1940 nie zwrócił uwagi na olbrzymi rozwój linii lotniczych i na wpływ transportu lotniczego na liczbę przewożonych pasażerów, mógł popełnić olbrzymi błąd nawet wtedy, gdy właściwie oceniał produkcję globalną i dochód narodowy. Wynika z tego, że ważne są zarówno trendy rozwojowe w przemysłach, jak i nowe technologie, nowe wyroby i zmiany w gustach publiczności.

Badanie trendów przemysłowych, analizy input-output oraz wiele innych wskaźników i metod, do których doszli planiści w przedsiębiorstwach przyczyniło się do wypełnienia luk między szeroko pojętymi przewidywaniami dla przemysłu w ogóle, dla poszczególnych jego gałęzi i wreszcie — dla danego przedsiębiorstwa. Nie ma jednak jeszcze żadnych formuł pozwalających na określenie tych współzależności. Dokładne jednak badania przedsiębiorstw i trendów w danej gałęzi mogą pozwolić na przewidywania o dość dużym stopniu dokładności. Należy jednak pamiętać, że przewidywanie nie jest nauką ścisłą i im dalej w przyszłość planuje dyrekcja, tym !szerszy jest margines błędu. Jednym z podstawowych zadań we właściwie pojętym planowaniu jest znajomość szerokości tego marginesu błędu i uwzględnienie w planowaniu niezbędnych zabezpieczeń, barier oraz elastyczności tak, aby nieuchronne błędy w przewidywaniu nie prowadziły do nadmiernych strat.

Leave a Reply