OKREŚLONA SYTUACJA A PROBLEM PRZEWODZENIA

Zwolennicy uzależniania przewodzenia od konkretnej sytuacji interesują się nie tyle teorią kierowania, ile stworzeniem nowych sposobów rozpoznawania przywódców. Wychodzą oni z założenia, że pewne ele-

A, W. Gouldner (wyd.) Studies in Leadership, New York 1950, Harper and Brothers. menty jak: umiejętność wysławiania się, inteligencja, zrównoważenie i wytrwałość są przywódcy niezbędne. Następnie zalecają umieszczenie kandydata w grupie i obserwowanie jego działalności w sytuacjach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistości.

Testy sytuacyjne w doborze oficerów. W siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych eksperymentowano w dziedzinie techniki testów sytuacyjnych dążąc do usprawnienia doboru oficerów. Eksperymenty zakrojone na najszerszą skalę przeprowadziło Office of Strategie Services {Biuro Służb Strategicznych). Grupa egzaminująca składała się z psychologów, którzy opracowali większą liczbę testów wymagających od badanych „szybkiego planowania, koordynowania mięśni z instrumentami lub bez instrumentów oraz koordynowania myśli i słów” wiele spośród tych zadań trzeba było wykonywać we współpracy z innymi ludźmi 5.

Najnowsze badania w dziedzinie komunikowania się wyjaśniły dodatkowo, w jakich sytuacjach mogą być niezbędni przywódcy6. Traktując zbieranie i rozpowszechnianie informacji jako podstawowy problem w przedsiębiorstwie przeprowadzono badania laboratoryjne dla określenia, w jaki sposób zmiana warunków oddziałuje na wymianę informacji, szybkość, dokładność, organizację, pojawianie się przywódcy oraz na morale. Rysunek 14 opracowany przez Bavelasa i Barretta po- v kazuje rezultaty tych badań. Zilustrowano trzy siatki łączności. W sytuacji I każdy z pięciu członków grupy ma swobodę wymiany informacji ze swymi dwoma sąsiadami. W sytuacji II bezpośrednie komunikowanie się D i C jest niedozwolone. D może komunikować się tylko z B, a C tylko z E. A, B i >E nadal komunikują się ze swoimi dwoma sąsiadami z tym, że A ma nieco wyższy wskaźnik centralizacji, ponieważ jest umiejscowiony pomiędzy dwoma dobrze usytuowanymi osobami. W sytuacji III A przekazuje informacje i otrzymuje je bezpośrednio bez ograniczenia, natomiast pozostali nie mogą komunikować się z kimkolwiek innym poza A.

Leave a Reply