PLANOWANIE WEWNĄTRZ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

Rodzaj planowania dokonywanego przez kierownika zależy od jego pozycji w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. W planowaniu na najwyższym szczeblu mamy do czynienia z szerokimi programami 1 kierunkami polityki o zasadniczym znaczeniu dla całego przedsiębiorstwa. Planowanie wewnątrz wydziału wiązać się będzie oczywiście z funkcjami tego wydziału oraz zakresem uprawnień jego kierownika. W planowaniu produkcji na przykład opracowane i realizowane programy dotyczyć będą głównie użytkowania maszyn, wykorzystywania siły roboczej oraz zaopatrzenia w materiały i używania ich.

Zasadniczy jest jednak fakt, że sam proces planowania jest w zasadzie jednakowy bez względu na to, gdzie podejmuje się planowanie. Różnice mogą wynikać jedynie ze stopnia złożoności problemu oraz ze zróżnicowania zakresu i rodzaju odpowiedzialności. Wydaje się, że planowanie na niższych szczeblach struktury organizacyjnej, a w szczególności w wydziałach produkcyjnych, jest lepsze i bardziej dokładne niż na szczeblach wyższych. Wśród ważniejszych przyczyn tego stanu rzeczy wymienić należy fakt, że planowanie na niższych szczeblach w mniejszym stopniu dotyczy trudnych do przewidzenia ludzkich reakcji, bardziej natomiast takich konkretów jak maszyny i materiały. Ponadto w ciągu ostatnich 40 lat, gdy rozwinęło się naukowe zarządzanie produkcją (przede wszystkim pod wpływem prac F. Taylora), poświęcano coraz więcej uwagi sprawom kierowania samą produkcją, a więc i planowanie na tym szczeblu uważa się za ważniejsze niż na innych.

Na szczeblu produkcji ważnym czynnikiem jest sprawdzalność planowania, gdyż wszystkie popełnione błędy bardzo szybko dają tu o sobie znać w formie opóźnień w dostawach, złej organizacji poszczególnych operacji czy wysokich kosztów. Mimo że jakość planowania na najwyższym szczeblu przedsiębiorstwa ma ogromne znaczenie dla zarządzania, rezultaty złego planowania ujawniają się często dopiero wtedy, gdy przedsiębiorstwo już utraciło ważny rynek zbytu, osłabiło się finansowo, osłabiło pozycję w porównaniu z konkurentami lub też stało się nieefektywne w działaniu.

Leave a Reply