PODSTAWY KIEROWANIA

Kierowanie jest ściśle związane z konkretnym wykonywaniem zadań. Można bowiem planować, organizować, przyjmować pracowników a jednak nie osiągać niczego, jeśli podwładni nie są poinstruowani, co mają robić. Różnica pomiędzy wszystkimi innymi funkcjami kierowniczymi a kierowaniem jest podobna do tej, jaka zachodzi między kierowcą, który siedzi w samochodzie ze zgaszonym motorem a kierowcą, który uruchamia auto. Niedocenianie konieczności wyboru sposobu „włączania biegów w przedsiębiorstwie” spowodowało wiele takich niedociągnięć jak: brak całkowitego rozeznania, praca oparta o metodę prób i błędów, naśladownictwo lub improwizacja.

Jako roboczą definicję kierowania można przyjąć, że jest toL fiinkcia. polggąjąiUkiia–WłąazwaniuróorazJiontrpli„działaaaiapcKlwdadnyLh- Przyjęcie takiej koncepcjTma swoje dobre strony. Po pierwsze i najważniejsze, jest ona jasna dla przedsiębiorców, gdyż oni sami tak rozumieją kierowanie. Po wtóre, mówiąc o działalności polegającej na „prowadzeniu” podwładnych podkreśla się we właściwy sposób znaczenie fyjikcji nauczania wykonywan&j—przez —kierownika. Kierownik jest w większym stopniu nauczycielem, niż sam sobie z tego zdaje sprawę. „Umiejętność skutecznego nauczania jest dla nas również ważna, jak dla zawodowych nauczycieli” h Kierownik ma obowiązek tłumaczenia, opisywania, ilustrowania i korygowania działań podejmowanych przez podległy mu personel. Musi przydzielać zadania i dowodzić podwładnymi, którzy je wykonują oraz musi kierować swoim personelem w pracy grupowej. Po trzecie, kierowanie jest w każdym aspekcie funkcją zwierzchnika. Podwładni są nadzorowani, a nigdy nie nadzorują. Wreszcie, każdy kierownik, któremu podlega chociaż jeden podwładny, wykonuje funkcję przewodzenia.

Kierownicy kierują swoimi podwładnymi, ponieważ podwładni wykonują przydzielone zadania. Badanie funkcji kierowania będzie więc bardziej owocne, jeśli przyjmie ono formę systematycznej analizy metod i technik osiąganych przez kierownika celem rozwijania efektywnej działalności zespołu, szczególnie jeśli ten zespół jest zespołem kierowników.

Leave a Reply