Polityka fiskalna państwa

Z problemem zakupów państwowych ściśle wiąże się sprawa wpływu polityki finansowej i podatkowej państwa na przedsiębiorstwa. Gdy wydatki rządu federalnego stanowiły mniej niż 5°/o dochodu narodowego, a tak było trzydzieści lat temu, wpływ polityki finansowej państwa na przedsiębiorstwa był o wiele mniejszy niż w ostatnim dziesięcioleciu, gdy wydatki te doszły do około 20°/o. Gdy administracja państwowa zaczyna odgrywać główną rolę w dystrybucji dochodów, opodatkowaniu i inwestycjach, każdy dyrektor przedsiębiorstwa w kraju musi w praktyce uwzględniać w swoich założeniach planistycznych politykę fiskalną państwa.

Ważna rola, jaką odgrywa polityka fiskalna administracji państwowej, ma dominujące znaczenie w planowaniu. Nakładanie podatków na pewne wyroby lub usługi, odciążenie małych przedsiębiorstw z obowiązków podatkowych, nakładanie wysokich podatków od szczególnie wysokich dochodów, jak i specjalne udogodnienia w odpisach amortyzacyjnych dla przedsiębiorstw zbrojeniowych — oto kilka ważnych narzędzi administracji w polityce rozdziału obciążeń podatkowych. Te elementy trudno jest na ogół przewidzieć i pogodzenie planów z ich oddziaływaniem jest zadaniem bardzo trudnym. Czy na przykład przedsiębiorstwa transportu osobowego mogły po kilku latach rozwoju usług w tej dziedzinie uwzględniać w planowaniu 15-procentowy podatek od przewozu pasażerów nałożony po to, aby ograniczyć przejazdy? Czy też w roku 1952 przedsiębiorstwo powinno było planować licząc się z tym, że podatek od nadmiernych dochodów zniesiony zostanie w roku 1953? Czy przedsiębiorstwo planujące w roku 1941 rozwój inwestycji mogło przewidzieć, że będą specjalne udogodnienia w odpisach amortyzacyjnych i czy można było przewidzieć, że będą się one odnosić do inwestycji w czasie wojny? Czy przedsiębiorstwo mogło oczekiwać tego rodzaju sytuacji w okresie powojennym, gdy rozszerzono program obrony w roku 1950?

Leave a Reply