Popyt na wyroby poszczególnych przedsiębiorstw

Informacje o klientach można zbierać różnymi sposobami, a koszty uzyskiwania informacji oraz ich wartość są ściśle uzależnione od rodzaju badań i wywiadów. Każde przedsiębiorstwo musi wiedzieć, kto jest jego potencjalnym klientem, gdzie znajdują się klienci oraz jakie są najskuteczniejsze sposoby ich pozyskania. Niewiele jest przedsiębiorstw tak małych, aby nie mogły wykorzystywać danych ze źródeł pań-

To ostatnie badanie dotyczyło transportu lotniczego w latach 1950- 1980. stwowych, publikacji dostępnych w bibliotekach lub materiałów gromadzonych przez stowarzyszenia przemysłowe.

Jeśli przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić na żadne wydatki związane ze zdobyciem informacji o odbiorcach, najlepszym sposobem ustalenia przesłanek dla planowania jest wzorowanie się na konkurentach oparte na założeniu, że oni podjęli już niezbędne badania. Inna metoda polega na wypróbowaniu metodą prób i błędów najlepszych sposobów zbytu i prezentacji wyrobów. Jeśli jednak przedsiębiorstwo nie może zrobić i tego, niewątpliwie najlepszym sposobem działania jest przeprowadzenie ograniczonych do minimum badań rynku, aby upewnić się, z jakiego rodzaju rynkiem spotka się przedsiębiorstwo obecnie i w przyszłości. Takie badania są na ogół dość kosztowne i podejmując je małe przedsiębiorstwa mogłyby się narazić na wydanie w tym celu większości swoich dochodów, chyba że mają do czynienia z rynkiem nieskomplikowanym. Z działalności małych przedsiębiorstw wynika, że badania rynku, choć stanowią dobrą podstawę do planowania, muszą być prowadzone w sposób umiarkowany. Badania rynkowe trzeba wtedy ograniczać do ogólnej oceny sytuacji oraz ścisłego obserwowania sprawnie działających konkurentów, aby ewentualnie wzorować się na ich polityce.

Leave a Reply